مزامير 83

1

ای خدا تو را خاموشی نباشد! ای خداساکت مباش و میارام!

2

زیرا اینک دشمنانت شورش می‌کنند و آنانی که از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشته‌اند.

3

بر قوم تو مکایدمی اندیشند وبر پناه آوردگان تو مشورت می‌کنند.

4

و می‌گویند: «بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر مذکور نشود.»

5

زیرا به یک دل با هم مشورت می‌کنند و برضد تو عهد بسته‌اند.

6

خیمه های ادوم واسماعیلیان و موآب و هاجریان.

7

جبال و عمون و عمالیق و فلسطین با ساکنان صور.

8

آشور نیز باایشان متفق شدند و بازویی برای بنی لوطگردیدند، سلاه.

9

بدیشان عمل نما چنانکه به مدیان کردی. چنانکه به سیسرا و یابین در وادی قیشون.

10

که در عیندور هلاک شدند و سرگین برای زمین گردیدند.

11

سروران ایشان را مثل غراب و ذئب گردان و جمیع امرای ایشان را مثل ذبح وصلمناع.

12

که می‌گفتند: «مساکن خدا را برای خویشتن تصرف نماییم.»

13

‌ای خدای من، ایشان را چون غبار گردبادبساز و مانند کاه پیش روی باد.

14

مثل آتشی که جنگل را می‌سوزاند و مثل شعله‌ای که کوهها را مشتعل می‌سازد.

15

همچنان ایشان را به تند بادخود بران و به طوفان خویش ایشان را آشفته گردان.

16

رویهای ایشان را به ذلت پر کن تا نام تورا‌ای خداوند بطلبند.

17

خجل و پریشان بشوندتا ابدالاباد و شرمنده و هلاک گردند.و بدانندتو که اسمت یهوه می‌باشد، به تنها بر تمامی زمین متعال هستی.

18

و بدانندتو که اسمت یهوه می‌باشد، به تنها بر تمامی زمین متعال هستی.