مزامير 82

1

خدا در جماعت خدا ایستاده است. درمیان خدایان داوری می‌کند:

2

«تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سلاه.

3

فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید.

4

مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را ازدست شریران خلاصی دهید.

5

«نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد.

6

من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی.

7

لیکن مثل آدمیان خواهید مرد وچون یکی از سروران خواهید افتاد!»‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد.

8

‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد.