انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
کتاب مقدس فارسی 1895

مزامير ۸۲

۱

خدا در جماعت خدا ایستاده است. درمیان خدایان داوری می‌کند:

۲

«تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سلاه.

۳

فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید.

۴

مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را ازدست شریران خلاصی دهید.

۵

«نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد.

۶

من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی.

۷

لیکن مثل آدمیان خواهید مرد وچون یکی از سروران خواهید افتاد!»‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد.

۸

‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد.

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895