مزامير 81

1

ترنم نمایید برای خدایی که قوت ماست. برای خدای یعقوب آوازشادمانی دهید!

2

سرود را بلند کنید و دف رابیاورید و بربط دلنواز را با رباب!

3

کرنا را بنوازیددر اول ماه، در ماه تمام و در روز عید ما.

4

زیرا که این فریضه‌ای است در اسرائیل و حکمی ازخدای یعقوب.

5

این را شهادتی در یوسف تعیین فرمود، چون بر زمین مصر بیرون رفت، جایی که لغتی را که نفهمیده بودم شنیدم:

6

«دوش او را از بار سنگین آزاد ساختم ودستهای او از سبد رها شد.

7

در تنگی استدعانمودی و تو را خلاصی دادم. در ستر رعد، تو رااجابت کردم و تو را نزد آب مریبه امتحان نمودم.

8

«ای قوم من بشنو و تو را تاکید می‌کنم. وای اسرائیل اگر به من گوش دهی.

9

در میان توخدای غیر نباشد و نزد خدای بیگانه سجده منما.

10

من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصربرآوردم. دهان خود را نیکو باز کن و آن را پرخواهم ساخت.

11

لیکن قوم من سخن مرانشنیدند و اسرائیل مرا ابا نمودند.

12

پس ایشان را به سختی دلشان ترک کردم که به مشورتهای خود سلوک نمایند.

13

‌ای کاش که قوم من به من گوش می‌گرفتند و اسرائیل در طریقهای من سالک می‌بودند.

14

آنگاه دشمنان ایشان رابزودی به زیر می‌انداختم و دست خود رابرخصمان ایشان برمی گردانیدم.

15

آنانی که ازخداوند نفرت دارند بدو گردن می‌نهادند. اما زمان ایشان باقی می‌بود تا ابدالاباد.ایشان را به نیکوترین گندم می‌پرورد؛ و تو را به عسل ازصخره سیر می‌کردم.»

16

ایشان را به نیکوترین گندم می‌پرورد؛ و تو را به عسل ازصخره سیر می‌کردم.»