مزامير 80

1

ای شبان اسرائیل بشنو! ای که یوسف را مثل گله رعایت می‌کنی! ای که برکروبیین جلوس نموده‌ای، تجلی فرما!

2

به حضور افرایم و بنیامین و منسی، توانایی خود رابرانگیز و برای نجات ما بیا!

3

‌ای خدا ما را باز آورو روی خود را روشن کن تا نجات یابیم!

4

‌ای یهوه، خدای صبایوت، تا به کی به دعای قوم خویش غضبناک خواهی بود،

5

نان ماتم رابدیشان می‌خورانی و اشکهای بی‌اندازه بدیشان می‌نوشانی؟

6

ما را محل منازعه همسایگان ماساخته‌ای و دشمنان ما در میان خویش استهزامی نمایند.

7

‌ای خدای لشکرها ما را بازآور وروی خود را روشن کن تا نجات یابیم!

8

موی را ازمصر بیرون آوردی. امت‌ها را بیرون کرده، آن راغرس نمودی.

9

پیش روی آن را وسعت دادی. پس ریشه خود را نیکو زده، زمین را پر ساخت.

10

کوهها به سایه‌اش پوشانیده شد و سروهای آزاد خدا به شاخه هایش.

11

شاخه های خود را تابه دریا پهن کرد و فرعهای خویش را تا به نهر.

12

پس چرا دیوارهایش را شکسته‌ای که هر راهگذری آن را می‌چیند؟

13

گرازهای جنگل آن را ویران می‌کنند و وحوش صحرا آن رامی چرند.

14

‌ای خدای لشکرها رجوع کرده، از آسمان نظر کن و ببین و از این مو تفقد نما

15

و از این نهالی که دست راست تو غرس کرده است و از آن پسری که برای خویشتن قوی ساخته‌ای!

16

مثل هیزم در آتش سوخته شده و از عتاب روی تو تباه گردیده‌اند!

17

دست تو بر مرد دست راست توباشد و بر پسر آدم که او را برای خویشتن قوی ساخته‌ای.

18

و ما از تو رو نخواهیم تافت. ما راحیات بده تا نام تو را بخوانیم.‌ای یهوه، خدای لشکرها ما را بازآور و روی خود را روشن ساز تانجات یابیم.

19

‌ای یهوه، خدای لشکرها ما را بازآور و روی خود را روشن ساز تانجات یابیم.