مزامير 76

1

خدا در یهودا معروف است و نام او دراسرائیل عظیم!

2

خیمه او است درشالیم و مسکن او در صهیون.

3

در آنجا، برقهای کمان را شکست. سپر و شمشیر و جنگ را، سلاه.

4

تو جلیل هستی و مجید، زیاده از کوههای یغما!

5

قوی‌دلان تاراج شده‌اند و خواب ایشان رادرربود و همه مردان زورآور دست خود رانیافتند.

6

از توبیخ تو‌ای خدای یعقوب، بر ارابه هاو اسبان خوابی گران مستولی گردید.

7

تو مهیب هستی، تو! و در حین غضبت، کیست که به حضورتو ایستد؟

8

از آسمان داوری را شنوانیدی. پس جهان بترسید و ساکت گردید.

9

چون خدا برای داوری قیام فرماید تا همه مساکین جهان راخلاصی بخشد، سلاه،

10

آنگاه خشم انسان تو راحمد خواهد گفت و باقی خشم را بر کمر خودخواهی بست.

11

نذر کنید و وفا نمایید برای یهوه خدای خود. همه که گرداگرد او هستند، هدیه بگذرانند نزد او که مهیب است.روح روسا رامنقطع خواهد ساخت و برای پادشاهان جهان مهیب می‌باشد.

12

روح روسا رامنقطع خواهد ساخت و برای پادشاهان جهان مهیب می‌باشد.