← ٦ ٨ →

مزامير ٧

١

ای یهوه خدای من، در تو پناه می‌برم. ازهمه تعاقب کنندگانم مرا نجات ده و برهان.

٢

مبادا او مثل شیر جان مرا بدرد، و خرد سازد ونجات‌دهنده‌ای نباشد.

٣

‌ای یهوه خدای من اگراین را کردم و اگر در دست من ظلمی پیدا شد،

٤

اگر به خیراندیش خود بدی کردم و بی‌سبب دشمن خود را تاراج نمودم،

٥

پس دشمن جانم راتعاقب کند، و آن را گرفتار سازد، و حیات مرا به زمین پایمال کند، و جلالم را در خاک ساکن سازد. سلاه.

٦

‌ای خداوند در غضب خود برخیز، به‌سبب قهر دشمنانم بلند شو و برای من بیدار شو! ای که داوری را امر فرموده‌ای!

٧

و مجمع امت هاگرداگرد تو بیایند. و بر فوق ایشان به مقام اعلی رجوع فرما.

٨

خداوند امت‌ها را داوری خواهد نمود. ای خداوند، موافق عدالتم و کمالی که در من است مرا داد بده!

٩

بدی شریران نابود شود و عادل راپایدار کن زیرا امتحان کننده دلها و قلوب، خدای عادل است.

١٠

سپر من بر خدا می‌باشد که راست دلان را نجات‌دهنده است.

١١

خدا داور عادل است و هر روزه خدا خشمناک می‌شود.

١٢

اگربازگشت نکند شمشیر خود را تیز خواهد کرد؛ کمان خود را کشیده و آماده کرده است.

١٣

وبرای او آلات موت را مهیا ساخته و تیرهای خویش را شعله‌ور گردانیده است.

١٤

اینک به بطالت آبستن شده، و به ظلم حامله گردیده، دروغ را زاییده است.

١٥

حفره‌ای کند و آن را گود نمود، و در چاهی که ساخت خود بیفتاد.

١٦

ظلم اوبرسرش خواهد برگشت و ستم او بر فرقش فرودخواهد آمد.خداوند را برحسب عدالتش حمد خواهم گفت. و اسم خداوند تعالی راتسبیح خواهم خواند.

١٧

خداوند را برحسب عدالتش حمد خواهم گفت. و اسم خداوند تعالی راتسبیح خواهم خواند.

Persian Bible
Public Domain