مزامير 67

1

خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازدو نور روی خود را بر ما متجلی فرماید! سلاه.

2

تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت‌ها.

3

‌ای خدا قوم‌ها تو را حمدگویند. جمیع قوم‌ها تو را حمد گویند.

4

امت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود زیراقوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و امت های جهان را هدایت خواهی کرد، سلاه.

5

‌ای خداقوم‌ها تو را حمد گویند. جمیع قوم‌ها تو را حمدگویند.

6

آنگاه زمین محصول خود را خواهد دادو خدا خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود.خداما را مبارک خواهد فرمود. و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.

7

خداما را مبارک خواهد فرمود. و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.