مزامير 66

1

ای تمامی زمین، برای خدا بانگ شادمانی بزنید!

2

جلال نام او رابسرایید! و در تسبیح او جلال او را توصیف نمایید!

3

خدا را گویید: «چه مهیب است کارهای تو! از شدت قوت تو دشمنانت نزد تو تذلل خواهند کرد!

4

تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد و تو را خواهند سرایید و به نام توترنم خواهند نمود.» سلاه.

5

بیایید کارهای خدا را مشاهده کنید. او درکارهای خود به بنی آدم مهیب است.

6

دریا را به خشکی مبدل ساخت و مردم از نهر با پا عبورکردند. در آنجا بدو شادی نمودیم.

7

در توانایی خود تا به ابد سلطنت می‌کند و چشمانش مراقب امت‌ها است. فتنه انگیزان خویشتن را برنیفرازند، سلاه.

8

‌ای قوم‌ها، خدای ما را متبارک خوانید وآواز تسبیح او را بشنوانید.

9

که جانهای ما را درحیات قرار می‌دهد و نمی گذارد که پایهای مالغزش خورد.

10

زیرا‌ای خدا تو ما را امتحان کرده‌ای و ما را غال گذاشته‌ای چنانکه نقره راغال می‌گذارند.

11

ما را به دام درآوردی و باری گران بر پشتهای ما نهادی.

12

مردمان را بر سرما سوار گردانیدی و به آتش و آب در‌آمدیم. پس ما را به‌جای خرم بیرون آوردی.

13

قربانی های سوختنی به خانه تو خواهم آورد. نذرهای خود را به تو وفا خواهم نمود،

14

که لبهای خود را بر آنها گشودم و در زمان تنگی خودآنها را به زبان خود آوردم.

15

قربانی های سوختنی پرواری را نزد تو خواهم گذرانید. گوساله‌ها و بزها را با بخور قوچها ذبح خواهم کرد، سلاه.

16

‌ای همه خداترسان بیایید و بشنوید تا ازآنچه او برای جان من کرده است خبر دهم.

17

به دهانم نزد او آواز خود را بلند کردم و تسبیح بلند بر زبان من بود.

18

اگر بدی را در دل خودمنظور می‌داشتم، خداوند مرا نمی شنید.

19

لیکن خدا مرا شنیده است و به آواز دعای من توجه فرموده.متبارک باد خدا که دعای مرا ازخود، و رحمت خویش را از من برنگردانیده است.

20

متبارک باد خدا که دعای مرا ازخود، و رحمت خویش را از من برنگردانیده است.