مزامير 61

1

ای خدا فریاد مرا بشنو! و دعای مرااجابت فرما!

2

از اقصای جهان تو راخواهم خواند، هنگامی که دلم بیهوش می‌شود، مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما.

3

زیرا که تو ملجای من بوده‌ای و برج قوی ازروی دشمن.

4

در خیمه تو ساکن خواهم بود تاابدالاباد. زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد، سلاه.

5

زیرا تو‌ای خدا نذرهای مرا شنیده‌ای ومیراث ترسندگان نام خود را به من عطا کرده‌ای.

6

بر عمر پادشاه روزها خواهی افزود و سالهای اوتا نسل‌ها باقی خواهد ماند.

7

به حضور خداخواهد نشست تا ابدالاباد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند.پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نذرهای خود را وفاکنم.

8

پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نذرهای خود را وفاکنم.