مزامير 54

1

ای خدا به نام خود مرا نجات بده و به قوت خویش بر من داوری نما.

2

‌ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر.

3

زیرا بیگانگان به ضد من برخاسته‌اند و ظالمان قصد جان من دارند. و خدا را در مد نظر خودنگذاشته‌اند، سلاه.

4

اینک خدا مددکار من است. خداوند از تایید کنندگان جان من است.

5

بدی رابر دشمنان من خواهد برگردانید. به راستی خودریشه ایشان را بکن.

6

قربانی های تبرعی نزد توخواهم گذرانید و نام تو را‌ای خداوند حمدخواهم گفت زیرا نیکوست.چونکه از جمیع تنگیها مرا خلاصی داده‌ای، و چشم من بردشمنانم نگریسته است.

7

چونکه از جمیع تنگیها مرا خلاصی داده‌ای، و چشم من بردشمنانم نگریسته است.