مزامير 52

1

ای جبار چرا از بدی فخر می‌کنی؟ رحمت خدا همیشه باقی است.

2

زبان تو شرارت را اختراع می‌کند، مثل استره تیز، ای حیله ساز!

3

بدی را از نیکویی بیشتر دوست می‌داری و دروغ را زیادتر از راست گویی، سلاه.

4

همه سخنان مهلک را دوست می‌داری، ای زبان حیله باز!

5

خدا نیز تو را تا به ابد هلاک خواهد کردو تو را ربوده، از مسکن تو خواهد کند و ریشه تورا از زمین زندگان، سلاه.

6

عادلان این را دیده، خواهند ترسید و بر او خواهند خندید.

7

هان این کسی است که خدا را قلعه خویش ننمود بلکه به کثرت دولت خود توکل کرد و از بدی خویش خود را زورآور ساخت.

8

و اما من مثل زیتون سبز در خانه خدا هستم. به رحمت خدا توکل می‌دارم تا ابدالاباد.تو را همیشه حمد خواهم گفت، زیرا تو این را کرده‌ای. و انتظار نام تو را خواهم کشید زیرا نزدمقدسان تو نیکوست.

9

تو را همیشه حمد خواهم گفت، زیرا تو این را کرده‌ای. و انتظار نام تو را خواهم کشید زیرا نزدمقدسان تو نیکوست.