مزامير 47

1

ای جمیع امت‌ها دستک زنید. نزد خدابه آواز شادی بانگ برآورید.

2

زیراخداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ.

3

قوم‌ها را در زیر ما مغلوب خواهدساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما.

4

میراث مارا برای ما خواهد برگزید یعنی جلالت یعقوب راکه دوست می‌دارد، سلاه.

5

خدا به آواز بلندصعود نموده است. خداوند به آواز کرنا.

6

تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح بخوانید.

7

زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید.

8

خدا بر امت‌ها سلطنت می‌کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است.سروران قوم‌ها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد.

9

سروران قوم‌ها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد.