مزامير 46

1

خدا ملجا و قوت ماست، و مددکاری که در تنگیها فور یافت می‌شود.

2

پس نخواهیم ترسید، اگر‌چه جهان مبدل گردد وکوهها در قعر دریا به لرزش آید.

3

اگر‌چه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوهها ازسرکشی آن متزلزل گردند، سلاه.

4

نهری است که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می‌سازد ومسکن قدوس حضرت اعلی را.

5

خدا در وسطاوست پس جنبش نخواهد خورد. خدا او رااعانت خواهد کرد در طلوع صبح.

6

امت‌ها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او آواز خود راداد. پس جهان گداخته گردید.

7

یهوه صبایوت باماست. و خدای یعقوب قلعه بلند ما، سلاه.

8

بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید، که چه خرابیها در جهان پیدا نمود.

9

او جنگها را تااقصای جهان تسکین می‌دهد. کمان را می‌شکند ونیزه را قطع می‌کند و ارابه‌ها را به آتش می‌سوزاند.

10

بازایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امت‌ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد.یهوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما، سلاه.

11

یهوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما، سلاه.