مزامير 44

1

ای خدا به گوشهای خود شنیده‌ایم وپدران ما، ما را خبر داده‌اند، از کاری که در روزهای ایشان و در ایام سلف کرده‌ای.

2

تو به‌دست خود امت‌ها را بیرون کردی، اماایشان را غرس نمودی. قومها را تباه کردی، اما ایشان را منتشر ساختی.

3

زیرا که به شمشیر خود زمین را تسخیر نکردند و بازوی ایشان ایشان را نجات نداد. بلکه دست راست تو وبازو و نور روی تو. زیرا از ایشان خرسندبودی.

4

‌ای خدا تو پادشاه من هستی. پس برنجات یعقوب امر فرما.

5

به مدد تو دشمنان خود راخواهیم افکند و به نام تو مخالفان خویش راپایمال خواهیم ساخت.

6

زیرا بر کمان خودتوکل نخواهم داشت و شمشیرم مرا خلاصی نخواهد داد.

7

بلکه تو ما را از دشمنان ما خلاصی دادی و مبغضان ما را خجل ساختی.

8

تمامی روزبر خدا فخر خواهیم کرد و نام تو را تا به ابد تسبیح خواهیم خواند، سلاه.

9

لیکن الان تو ما را دورانداخته و رسوا ساخته‌ای و با لشکرهای ما بیرون نمی آیی.

10

و ما را از پیش دشمن روگردان ساخته‌ای و خصمان ما برای خویشتن تاراج می‌کنند.

11

ما را مثل گوسفندان برای خوراک تسلیم کرده‌ای و ما را در میان امت‌ها پراکنده ساخته‌ای.

12

قوم خود را بی‌بها فروختی و ازقیمت ایشان نفع نبردی.

13

ما را نزد همسایگان ماعار گردانیدی. اهانت و سخریه نزد آنانی که گرداگرد مایند.

14

ما را در میان امت هاضرب‌المثل ساخته‌ای. جنبانیدن سر در میان قوم‌ها.

15

و رسوایی من همه روزه در نظر من است. و خجالت رویم مرا پوشانیده است،

16

ازآواز ملامت گو و فحاش، از روی دشمن و انتقام گیرنده.

17

این همه بر ما واقع شد. اما تو را فراموش نکردیم و در عهد تو خیانت نورزیدیم.

18

دل مابه عقب برنگردید و پایهای ما از طریق تو انحراف نورزید.

19

هرچند ما را در مکان اژدرها کوبیدی و ما را به سایه موت پوشانیدی.

20

نام خدای خود را هرگز فراموش نکردیم و دست خود را به خدای غیر برنیفراشتیم.

21

آیا خدا این راغوررسی نخواهد کرد؟ زیرا او خفایای قلب رامی داند.

22

هر آینه به‌خاطر تو تمامی روز کشته می‌شویم و مثل گوسفندان ذبح شمرده می‌شویم.

23

‌ای خداوند بیدار شو چراخوابیده‌ای؟ برخیز و ما را تا به ابد دور مینداز.

24

چرا روی خود را پوشانیدی و ذلت و تنگی مارا فراموش کردی؟

25

زیرا که جان ما به خاک خم شده است و شکم ما به زمین چسبیده.به جهت اعانت ما برخیز و بخاطر رحمانیت خود ما رافدیه ده.

26

به جهت اعانت ما برخیز و بخاطر رحمانیت خود ما رافدیه ده.