مزامير 26

1

ای خداوند مرا داد بده زیرا که من درکمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوندتوکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید.

2

‌ای خداوندمرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفی گردان.

3

زیرا که رحمت تو در مد نظر من است ودر راستی تو رفتار نموده‌ام

4

با مردان باطل ننشسته‌ام و با منافقین داخل نخواهم شد.

5

ازجماعت بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست.

6

دستهای خود را در صفامی شویم. مذبح تو را‌ای خداوند طواف خواهم نمود.

7

تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو رااخبار نمایم.

8

‌ای خداوند محل خانه تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را.

9

جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خون ریز.

10

که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است.

11

و اما من درکمال خود سالک می‌باشم. مرا خلاصی ده و برمن رحم فرما.پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعت‌ها متبارک خواهم خواند.

12

پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعت‌ها متبارک خواهم خواند.