مزامير 20

1

خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید. نام خدای یعقوب تو را سرافرازنماید.

2

نصرت برای تو از قدس خود بفرستد وتو را از صهیون تایید نماید.

3

جمیع هدایای تو رابه یاد آورد و قربانی های سوختنی تو را قبول فرماید. سلاه.

4

موافق دل تو به تو عطا فرماید وهمه مشورتهای تو را به انجام رساند.

5

به نجات تو خواهیم سرایید و به نام خدای خود، علم خود را خواهیم افراشت. خداوندتمامی مسالت تو را به انجام خواهد رسانید.

6

الان دانسته‌ام که خداوند مسیح خود رامی رهاند. از فلک قدس خود او را اجابت خواهدنمود، به قوت نجات‌بخش دست راست خویش.

7

اینان ارابه‌ها را و آنان اسبها را، اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم نمود.

8

ایشان خم شده، افتاده‌اند و اما ما برخاسته، ایستاده‌ایم.‌ای خداوند نجات بده! پادشاه در روزی که بخوانیم، ما را مستجاب فرماید.

9

‌ای خداوند نجات بده! پادشاه در روزی که بخوانیم، ما را مستجاب فرماید.