مزامير 2

1

چرا امت‌ها شورش نموده‌اند و طوائف در باطل تفکر می‌کنند؟

2

پادشاهان زمین برمی خیزند و سروران با هم مشورت نموده‌اند، به ضد خداوند و به ضد مسیح او؛

3

که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خودبیندازیم.

4

او که بر آسمانها نشسته است می خندد. خداوند بر ایشان استهزا می‌کند.

5

آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد وبه غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت.

6

«و من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدس خود صهیون.»

7

فرمان را اعلام می‌کنم: خداوند به من گفته است: «تو پسر من هستی امروزتو را تولید کردم.

8

از من درخواست کن و امت هارا به میراث تو خواهم داد. و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید.

9

ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست؛ مثل کوزه کوزه‌گر آنها را خردخواهی نمود.»

10

و الان‌ای پادشاهان تعقل نمایید! ای داوران جهان متنبه گردید!

11

خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید!پسر راببوسید مبادا غضبناک شود، و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می‌شود. خوشابحال همه آنانی که بر او توکل دارند.

12

پسر راببوسید مبادا غضبناک شود، و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می‌شود. خوشابحال همه آنانی که بر او توکل دارند.