مزامير 16

1

ای خدا مرا محافظت فرما، زیرا برتوتوکل می‌دارم.

2

خداوند را گفتم: «توخداوند من هستی. نیکویی من نیست غیر از تو.»

3

و اما مقدسانی که در زمین‌اند و فاضلان، تمامی خوشی من در ایشان است.

4

دردهای آنانی که عقب (خدای ) دیگر می‌شتابند، بسیار خواهدشد. هدایای خونی‌ایشان را نخواهم ریخت، بلکه نام ایشان را به زبانم نخواهم آورد.

5

خداوند نصیب قسمت و کاسه من است. توقرعه مرا نگاه می‌داری.

6

خطه های من به‌جایهای خوش افتاد. میراث بهی به من رسیده است.

7

خداوند را که مرا نصیحت نمود، متبارک می‌خوانم. شبانگاه نیز قلبم مرا تنبیه می‌کند.

8

خداوند را همیشه پیش روی خود می‌دارم. چونکه به‌دست راست من است، جنبش نخواهم خورد.

9

از این‌رو دلم شادی می‌کند و جلالم به وجد می‌آید؛ جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهدشد.

10

زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد، و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فسادرا بیند.طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به‌دست راست تو لذت‌ها تا ابدالاباد!

11

طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به‌دست راست تو لذت‌ها تا ابدالاباد!