انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
کتاب مقدس فارسی 1895

مزامير ۱۴۸

۱

هللویاه! خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید! در اعلی علیین او راتسبیح بخوانید!

۲

‌ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید. ای همه لشکرهای او او را تسبیح بخوانید.

۳

‌ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید.

۴

‌ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید، و‌ای آبهایی که فوق آسمانهایید.

۵

نام خداوند را تسبیح بخوانیدزیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند.

۶

و آنها راپایدار نمود تا ابدالاباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند.

۷

خداوند را از زمین تسبیح بخوانید، ای نهنگان و جمیع لجه‌ها.

۸

‌ای آتش و تگرگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به‌جا می‌آورید.

۹

‌ای کوهها و تمام تل‌ها و درختان میوه دار و همه سروهای آزاد.

۱۰

‌ای وحوش و جمیع بهایم وحشرات و مرغان بالدار.

۱۱

‌ای پادشاهان زمین وجمیع امت‌ها و سروران و همه داوران جهان.

۱۲

‌ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال.

۱۳

نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنهامتعال است و جلال او فوق زمین و آسمان.واو شاخی برای قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد برای همه مقدسان او، یعنی برای بنی‌اسرائیل که قوم مقرب او می‌باشند. هللویاه!

۱۴

واو شاخی برای قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد برای همه مقدسان او، یعنی برای بنی‌اسرائیل که قوم مقرب او می‌باشند. هللویاه!

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895