مزامير 134

1

هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه درخانه خداوند می‌ایستید!

2

دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید.خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را ازصهیون برکت خواهد داد.

3

خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را ازصهیون برکت خواهد داد.