مزامير 130

1

ای خداوند از عمقها نزد تو فریادبرآوردم.

2

‌ای خداوند! آواز مرابشنو و گوشهای تو به آواز تضرع من ملتفت شود.

3

‌ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست‌ای خداوند که به حضور تو بایستد؟

4

لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند.

5

منتظر خداوندهستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم.

6

جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح؛ بلی زیاده از منتظران صبح.

7

اسرائیل برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزدخداوند است و نزد اوست نجات فراوان.و اواسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی.

8

و اواسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی.