مزامير 129

1

چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الان بگویند:

2

چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند.

3

شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را درازنمودند.

4

اما خداوند عادل است و بندهای شریران راگسیخت.

5

خجل و برگردانیده شوند همه کسانی که از صهیون نفرت دارند.

6

مثل گیاه بر پشت بامهاباشند، که پیش از آن که آن را بچینند می‌خشکد.

7

که درونده دست خود را از آن پر نمی کند و نه دسته بند آغوش خود را.و راهگذاران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم.

8

و راهگذاران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم.