مزامير 128

1

خوشابحال هر‌که از خداوندمی ترسد و بر طریق های او سالک می‌باشد.

2

عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود.

3

زن تومثل مو بارآور به اطراف خانه تو خواهد بود وپسرانت مثل نهالهای زیتون، گرداگرد سفره تو.

4

اینک همچنین مبارک خواهد بود کسی‌که ازخداوند می‌ترسد.

5

خداوند تو را از صهیون برکت خواهد داد، و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را خواهی دید.پسران پسران خود راخواهی دید. سلامتی بر اسرائیل باد.

6

پسران پسران خود راخواهی دید. سلامتی بر اسرائیل باد.