مزامير 126

1

چون خداوند اسیران صهیون را بازآورد، مثل خواب بینندگان شدیم.

2

آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. آنگاه در میان امتها گفتند که «خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است.»

3

خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم.

4

‌ای خداوند اسیران ما راباز آور، مثل نهرها در جنوب.

5

آنانی که با اشکهامی کارند، با ترنم درو خواهند نمود.آنکه باگریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خویش را خواهد آورد.

6

آنکه باگریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خویش را خواهد آورد.