مزامير 124

1

اگر خداوند با ما نمی بود، اسرائیل الان بگوید؛

2

اگر خداوند با مانمی بود، وقتی که آدمیان با ما مقاومت نمودند،

3

آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می‌بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود.

4

آنگاه آبها ما راغرق می‌کرد و نهرها بر جان ما می‌گذشت.

5

آنگاه آبهای پر زور، از جان ما می‌گذشت.

6

متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت.

7

جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم.اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان وزمین را آفرید.

8

اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان وزمین را آفرید.