مزامير 123

1

به سوی تو چشمان خود رابرمی افرازم، ای که بر آسمانهاجلوس فرموده‌ای!

2

اینک مثل چشمان غلامان به سوی آقایان خود، و مثل چشمان کنیزی به سوی خاتون خویش، همچنان چشمان ما به سوی یهوه خدای ماست تا بر ما کرم بفرماید.

3

‌ای خداوند بر ما کرم فرما، بر ما کرم فرما زیراچه بسیار از اهانت پر شده‌ایم.چه بسیار جان ماپر شده است، از استهزای مستریحان و اهانت متکبران.

4

چه بسیار جان ماپر شده است، از استهزای مستریحان و اهانت متکبران.