مزامير 122

1

شادمان می‌شدم چون به من می گفتند: «به خانه خداوند برویم.»

2

پایهای ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازه های تو، ای اورشلیم!

3

‌ای اورشلیم که بنا شده‌ای مثل شهری که تمام با هم پیوسته باشد،

4

که بدانجااسباط بالا می‌روند، یعنی اسباط یاه، تا شهادت باشد برای اسرائیل و تا نام یهوه را تسبیح بخوانند.

5

زیرا که در آنجا کرسیهای داوری بر پاشده است، یعنی کرسیهای خاندان داود.

6

برای سلامتی اورشلیم مسالت کنید. آنانی که تو را دوست می‌دارند، خجسته حال خواهندشد.

7

سلامتی در باره های تو باشد، و رفاهیت درقصرهای تو.

8

به‌خاطر برادران و یاران خویش، می‌گویم که سلامتی بر تو باد.به‌خاطرخانه یهوه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید.

9

به‌خاطرخانه یهوه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید.