مزامير 120

1

نزد خداوند در تنگی خود فریادکردم و مرا اجابت فرمود.

2

‌ای خداوند جان مرا خلاصی ده از لب دروغ و از زبان حیله گر.

3

چه چیز به تو داده شود و چه چیز بر توافزوده گردد، ای زبان حیله گر؟

4

تیرهای تیزجباران با اخگرهای طاق!

5

وای بر من که در ماشک ماوا گزیده‌ام و در خیمه های قیدار ساکن شده‌ام.

6

چه طویل شدسکونت جان من با کسی‌که سلامتی را دشمن می‌دارد.من از اهل سلامتی هستم، لیکن چون سخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.

7

من از اهل سلامتی هستم، لیکن چون سخن می‌گویم، ایشان آماده جنگ می‌باشند.