مزامير 117

1

ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید! ای تمامی قبایل! او راحمد گویید!زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد. هللویاه!

2

زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد. هللویاه!