مزامير 114

1

وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدند، و خاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان،

2

یهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی.

3

دریا این را بدید و گریخت واردن به عقب برگشت.

4

کوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره های گله.

5

‌ای دریاتو را چه شد که گریختی؟ و‌ای اردن که به عقب برگشتی؟

6

‌ای کوهها که مثل قوچها به جستن درآمدید و‌ای تلها که مثل بره های گله.

7

‌ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب.که صخره را دریاچه آب گردانید وسنگ خارا را چشمه آب.

8

که صخره را دریاچه آب گردانید وسنگ خارا را چشمه آب.