مزامير 113

1

هللویاه! ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید. نام خداوند را تسبیح بخوانید.

2

نام خداوند متبارک باد، از الان تاابدالاباد.

3

از مطلع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند را تسبیح خوانده شود.

4

خداوند برجمیع امتها متعال است و جلال وی فوق آسمانها.

5

کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است؟

6

و متواضع می‌شود تا نظرنماید بر آسمانها و بر زمین.

7

که مسکین را ازخاک برمی دارد و فقیر را از مزبله برمی افرازد.

8

تااو را با بزرگان بنشاند یعنی با بزرگان قوم خویش.زن نازاد را خانه نشین می‌سازد و مادر فرحناک فرزندان. هللویاه!

9

زن نازاد را خانه نشین می‌سازد و مادر فرحناک فرزندان. هللویاه!