مزامير 100

1

ای تمامی روی زمین خداوند راآواز شادمانی دهید.

2

خداوند را باشادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیاید.

3

بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید. ما قوم اوهستیم و گوسفندان مرتع او.

4

به دروازه های او باحمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمدگویید و نام او را متبارک خوانید!زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالاباد.

5

زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالاباد.