ايوب 35

1

«آیا این را انصاف می‌شماری که گفتی من از خدا عادل تر هستم؟

2

زیرا گفته‌ای برای توچه فایده خواهد شد، و به چه چیز بیشتر از گناهم منفعت خواهم یافت.

3

من تو را جواب می‌گویم ورفقایت را با تو.

4

به سوی آسمانها نظر کن و ببین وافلاک را ملاحظه نما که از تو بلندترند.

5

اگر گناه کردی به او چه رسانیدی؟ و اگر تقصیرهای تو بسیار شد برای وی چه کردی؟

6

اگر بی‌گناه شدی به او چه بخشیدی؟ و یا از دست تو چه چیز را گرفته است؟

7

شرارت تو به مردی چون تو (ضرر می‌رساند) و عدالت تو به بنی آدم (فایده می‌رساند).

8

از کثرت ظلمها فریاد برمی آورند واز دست زورآوران استغاثه می‌کنند،

9

و کسی نمی گوید که خدای آفریننده من کجا است که شبانگاه سرودها می‌بخشد

10

و ما را از بهایم زمین تعلیم می‌دهد، و از پرندگان آسمان حکمت می‌بخشد.

11

پس به‌سبب تکبر شریران فریادمی کنند اما او اجابت نمی نماید،

12

زیرا خدابطالت را نمی شنود و قادر مطلق برآن ملاحظه نمی فرماید.

13

هرچند می‌گویی که او رانمی بینم، لیکن دعوی در حضور وی است پس منتظر او باش.

14

و اما الان از این سبب که درغضب خویش مطالبه نمی کند و به کثرت گناه اعتنا نمی نماید،از این جهت ایوب دهان خودرا به بطالت می‌گشاید و بدون معرفت سخنان بسیار می‌گوید.»

15

از این جهت ایوب دهان خودرا به بطالت می‌گشاید و بدون معرفت سخنان بسیار می‌گوید.»