ايوب 27

1

خدا، خدا یهوه تکلم می‌کند و زمین رااز مطلع آفتاب تا به مغربش می‌خواند.

2

از صهیون که کمال زیبایی است، خدا تجلی نموده است.

3

خدای ما می‌آید و سکوت نخواهد نمود. آتش پیش روی او می‌بلعد. وطوفان شدید گرداگرد وی خواهد بود.

4

آسمان را از بالا می‌خواند و زمین را، تا قوم خود راداوری کند:

5

«مقدسان مرا نزد من جمع کنید، که عهد را با من به قربانی بسته‌اند.»

6

و آسمانها ازانصاف او خبر خواهند داد. زیرا خدا خود داوراست، سلاه.

7

«ای قوم من بشنوتا سخن گویم. و‌ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا، خدای تومن هستم.

8

درباره قربانی هایت تو را توبیخ نمی کنم و قربانی های سوختنی تو دائم در نظرمن است.

9

گوساله‌ای از خانه تو نمی گیرم و نه بزی از آغل تو.

10

زیراکه جمیع حیوانات جنگل از آن منند و بهایمی که بر هزاران کوه می‌باشند.

11

همه پرندگان کوهها را می‌شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند.

12

اگر گرسنه می‌بودم تورا خبر نمی دادم. زیرا ربع مسکون و پری آن از آن من است.

13

آیا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم؟

14

برای خدا قربانی تشکر رابگذران، و نذرهای خویش را به حضرت اعلی وفانما.

15

پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو راخلاصی دهم و مرا تمجید بنمایی.»

16

و اما به شریر خدا می‌گوید: «ترا چه‌کاراست که فرایض مرا بیان کنی و عهد مرا به زبان خود بیاوری؟

17

چونکه تو از تادیب نفرت داشته‌ای و کلام مرا پشت سر خود انداخته‌ای.

18

چون دزد را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکاران است.

19

دهان خود را به شرارت گشوده‌ای و زبانت حیله را اختراع می‌کند.

20

نشسته‌ای تا به ضد برادر خود سخن رانی ودرباره پسر مادر خویش غیبت‌گویی.

21

این راکردی و من سکوت نمودم. پس گمان بردی که من مثل تو هستم. لیکن تو را توبیخ خواهم کرد. و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد.

22

‌ای فراموش کنندگان خدا، در این تفکر کنید! مباداشما را بدرم و رهاننده‌ای نباشد.هر‌که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند. و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد.»

23

هر‌که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند. و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد.»