ايوب 26

1

پس ایوب در جواب گفت:

2

«شخص بی‌قوت را چگونه اعانت کردی؟ و بازوی ناتوان را چگونه نجات دادی؟

3

شخص بی‌حکمت را چه نصیحت نمودی؟ وحقیقت امر را به فراوانی اعلام کردی!

4

برای که سخنان را بیان کردی؟ و نفخه کیست که از توصادر شد؟

5

ارواح مردگان می‌لرزند، زیر آبها وساکنان آنها.

6

هاویه به حضور او عریان است، وابدون را ستری نیست.

7

شمال را بر جو پهن می‌کند، و زمین را بر نیستی آویزان می‌سازد.

8

آبها را در ابرهای خود می‌بندد، پس ابر، زیرآنها چاک نمی شود.

9

روی تخت خود رامحجوب می‌سازد و ابرهای خویش را پیش آن می‌گستراند.

10

به اطراف سطح آبها حد می‌گذاردتا کران روشنایی و تاریکی.

11

ستونهای آسمان متزلزل می‌شود و از عتاب او حیران می‌ماند.

12

به قوت خود دریا را به تلاطم می‌آورد، و به فهم خویش رهب را خرد می‌کند.

13

به روح اوآسمانها زینت داده شد، و دست او مار تیز رو راسفت.اینک اینها حواشی طریق های او است. و چه آواز آهسته‌ای درباره او می‌شنویم، لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟»

14

اینک اینها حواشی طریق های او است. و چه آواز آهسته‌ای درباره او می‌شنویم، لکن رعد جبروت او را کیست که بفهمد؟»