ايوب 22

1

پس الیفاز تیمانی در جواب گفت:

2

«آیا مرد به خدا فایده برساند؟ البته مرد دانا برای خویشتن مفید است.

3

آیا اگر توعادل باشی، برای قادر مطلق خوشی رخ می‌نماید؟ یا اگر طریق خود را راست سازی، او رافایده می‌شود؟

4

آیا به‌سبب ترس تو، تو را توبیخ می‌نماید؟ یا با تو به محاکمه داخل خواهد شد؟

5

آیا شرارت تو عظیم نیست و عصیان تو بی‌انتهانی،

6

چونکه از برادران خود بی‌سبب گرو گرفتی و لباس برهنگان را کندی،

7

به تشنگان آب ننوشانیدی، و از گرسنگان نان دریغ داشتی؟

8

امامرد جبار، زمین از آن او می‌باشد و مرد عالیجاه، در آن ساکن می‌شود.

9

بیوه‌زنان را تهی‌دست رد نمودی، و بازوهای یتیمان شکسته گردید.

10

بنابراین دامها تو را احاطه می‌نماید و ترس، ناگهان تو را مضطرب می‌سازد.

11

یا تاریکی که آن را نمی بینی و سیلابها تو را می‌پوشاند.

12

آیاخدا مثل آسمانها بلند نیست؟ و سر ستارگان رابنگر چگونه عالی هستند.

13

و تو می‌گویی خداچه می‌داند و آیا از تاریکی غلیظ داوری تواندنمود؟

14

ابرها ستر اوست پس نمی بیند، و بردایره افلاک می‌خرامد.

15

آیا طریق قدما را نشان کردی که مردمان شریر در آن سلوک نمودند،

16

که قبل از زمان خود ربوده شدند، و اساس آنهامثل نهر ریخته شد

17

که به خدا گفتند: از ما دورشو و قادر مطلق برای ما چه تواند کرد؟

18

و حال آنگاه او خانه های ایشان را از چیزهای نیکو پرساخت. پس مشورت شریران از من دور شود.

19

«عادلان چون آن را بینند، شادی خواهندنمود و بی‌گناهان بر ایشان استهزا خواهند کرد.

20

آیا مقاومت کنندگان ما منقطع نشدند؟ و آتش بقیه ایشان را نسوزانید؟

21

پس حال با او انس بگیر و سالم باش. و به این منوال نیکویی به توخواهد رسید.

22

تعلیم را از دهانش قبول نما، وکلمات او را در دل خود بنه.

23

اگر به قادرمطلق بازگشت نمایی، بنا خواهی شد. و اگر شرارت رااز خیمه خود دور نمایی

24

و اگر گنج خود را درخاک و طلای اوفیر را در سنگهای نهرهابگذاری،

25

آنگاه قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود،

26

زیرا در آنوقت ازقادر مطلق تلذذ خواهی یافت، و روی خود را به طرف خدا برخواهی افراشت.

27

نزد او دعاخواهی کرد و او تو را اجابت خواهد نمود، و نذرهای خود را ادا خواهی ساخت.

28

امری راجزم خواهی نمود و برایت برقرار خواهد شد، وروشنایی بر راههایت خواهد تابید.

29

وقتی که ذلیل شوند، خواهی گفت: رفعت باشد، و فروتنان را نجات خواهد داد.کسی را که بی‌گناه نباشدخواهد رهانید، و به پاکی دستهای تو رهانیده خواهد شد.»

30

کسی را که بی‌گناه نباشدخواهد رهانید، و به پاکی دستهای تو رهانیده خواهد شد.»