ايوب 12

1

پس ایوب در جواب گفت:

2

«به درستی که شما قوم هستید، و حکمت با شما خواهد مرد.

3

لیکن مرا نیز مثل شما فهم هست، و از شما کمتر نیستم. و کیست که مثل این چیزها را نمی داند؟

4

برای رفیق خود مسخره گردیده‌ام. کسی‌که خدا را خوانده است و او رامستجاب فرموده، مرد عادل و کامل، مسخره شده است.

5

در افکار آسودگان، برای مصیبت اهانت است. مهیا شده برای هرکه پایش بلغزد.

6

خیمه های دزدان به سلامت است و آنانی که خدا را غضبناک می‌سازند ایمن هستند، که خدای خود را در دست خود می‌آورند.

7

«لیکن الان از بهایم بپرس و تو را تعلیم خواهند داد. و از مرغان هوا و برایت بیان خواهندنمود.

8

یا به زمین سخن بران و تو را تعلیم خواهدداد، و ماهیان دریا به تو خبر خواهند رسانید.

9

کیست که از جمیع این چیزها نمی فهمد که دست خداوند آنها را به‌جا آورده است،

10

که جان جمیع زندگان در دست وی است، و روح جمیع افراد بشر؟

11

آیا گوش سخنان رانمی آزماید، چنانکه کام خوراک خود رامی چشد؟

12

نزد پیران حکمت است، و عمردراز فطانت می‌باشد.

13

لیکن حکمت و کبریایی نزد وی است. مشورت و فطانت از آن او است.

14

اینک او منهدم می‌سازد و نمی توان بنا نمود. انسان را می‌بندد و نمی توان گشود.

15

اینک آبهارا باز می‌دارد و خشک می‌شود، و آنها را رهامی کند و زمین را واژگون می‌سازد.

16

قوت ووجود نزد وی است. فریبنده و فریب خورده از آن او است.

17

مشیران را غارت زده می‌رباید، وحاکمان را احمق می‌گرداند.

18

بند پادشاهان را می گشاید و در کمر ایشان کمربند می‌بندد.

19

کاهنان را غارت زده می‌رباید، و زورآوران راسرنگون می‌سازد.

20

بلاغت معتمدین را نابودمی گرداند، و فهم پیران را برمی دارد.

21

اهانت رابر نجیبان می‌ریزد و کمربند مقتدران را سست می‌گرداند.

22

چیزهای عمیق را از تاریکی منکشف می‌سازد، و سایه موت را به روشنایی بیرون می‌آورد.

23

امت‌ها را ترقی می‌دهد و آنهارا هلاک می‌سازد، امت‌ها را وسعت می‌دهد وآنها را جلای وطن می‌فرماید.

24

عقل روسای قوم های زمین را می‌رباید، و ایشان را در بیابان آواره می‌گرداند، جایی که راه نیست.درتاریکی کورانه راه می‌روند و نور نیست. و ایشان را مثل مستان افتان و خیزان می‌گرداند.

25

درتاریکی کورانه راه می‌روند و نور نیست. و ایشان را مثل مستان افتان و خیزان می‌گرداند.