اول تواريخ 8

1

و بنيامين نخست زاده خود بالَع را آورد و دومين اَشبيل و سومش اَخرَخ،

2

و چهارم نُوحَه و پنجم را فارا.

3

و پسران بالَع: اَدّار و جِيرا و اَبِيهُود.

4

و اَبيشُوع و نُعمان و اَخُوخ.

5

و جيرا و شَفُوفان و حُورام بودند.

6

و اينانند پسران اَحُود که رؤساي خاندان آباي ساکنان جَبَع بودند و ايشان را به مناحت کوچانيدند.

7

و او نُعمان و اَخِيا و جيرا را کوچانيد و او عُزّا و اَخِيحُود را توليد نمود.

8

و شَحرايم در بلاد موآب بعد از طلاق دادن زنان خود حُوشيم و بَعَرا فرزندان توليد نمود.

9

پس از زن خويش که خُوداش نام داشت يوباب و ظبيا و ميشا و مَلکام را آورد.

10

و يعُوض و شَکِيا و مِرمَه را که اينها پسران او و رؤساي خاندانهاي آبا بودند.

11

و از حوشيم ابيطوب و اَلفَعل را آورد.

12

و پسران اَلفَعل عابَر و مِشعام و شامَر که اُونُو و لُود و دهاتش را بنا نهاد بودند.

13

و بَرِيعه و شامع که ايشان رؤساي خاندان آباي ساکنان اَيلُون بودند و ايشان ساکنان جَّت را اخراج نمودند.

14

و اَخِيو و شاشَق و يرِيمُوت.

15

و زَبَديا و عارَد و عادَر.

16

و ميکائيل و يشفَه و يوخا پسران بَريعه بودند.

17

و زَبَديا و مَشُلاّم و جِزقِي و حابَر،

18

و يشمَراي و يزلِيآه و يوباب پسران اَلفَعل بودند.

19

و يعقيم و زِکرِي و زَبدِي،

20

و اَلِيعيناي و صِلَّتاي و ايليئيل،

21

و اَدايا و بريا و شِمرَت پسران شِمعي،

22

و يشفان و عابَر و ايليئيل.

23

و عَبدون و زِکرِي و حانان،

24

و حَنَنيا و عيلام و عَنتُوتِيا،

25

و يفَديا و فَنُوئيل پسران شاشَق بودند.

26

و شِمشَراي و شَحَريا و عَتَليا.

27

و يعرَشيا و ايليا و زِکرِي پسران يرُحام بودند.

28

اينان رؤساي خاندان آبا بر حسب انساب خود و سرداران بودند و ايشان در اورشليم سکونت داشتند.

29

و در جِبعُون پدر جِبعُون سکونت داشت و اسم زنش مَعکَه بود.

30

و نخست زاده اش عَبدُون بود، پس صور و قَيس و بَعل و ناداب،

31

و جَدُور و اَخِيو و زاکَر؛

32

و مِقلُوت شِمآه را آورد و ايشان نيز با برادران خود در اورشليم در مقابل برادران ايشان ساکن بودند.

33

و نير قَيس را آورد و قَيس شاؤل را آورد و شاؤل يهُوناتان و مَلکيشوع و ابيناداب و اَشبَعل را آورد.

34

و پسر يهُوناتان مَرِيب بَعل بود و مَرِيبِ بَعل ميکا را آورد.

35

و پسران ميکا، فيتون و مالَک و تاريع و آحاز بودند.

36

و آحاز يهُوعَدَه را آورد، يهُوعَدَه عَلمَت و عَزمُوت و زِمري را آورد و زِمري موصا را آورد.

37

و موصا بِنعا را آورد و پسرش رافَه بود و پسرش اَلعاسَه و پسرش آصيل بود.

38

و آصيل را شش پسر بود و نامهاي ايشان اينها است: عَزرِيقام و بُکرُو و اِسمَعِيل و شَعريا و عُوبَديا و حانان. و جميع اينها پسران آصيل اند.

39

و پسران عِيشَق برادر او نخست زاده اش اُولام و دومين يعُوش و سومين اَلِيفَلَط.و پسران اُولام، مردان زورآورِ شجاع و تيرانداز بودند؛ و پسران و پسرانِ پسران ايشان بسيار يعني صد و پنجاه نفر بودند. جميع اينها از بني بنيامين ميباشند.

40

و پسران اُولام، مردان زورآورِ شجاع و تيرانداز بودند؛ و پسران و پسرانِ پسران ايشان بسيار يعني صد و پنجاه نفر بودند. جميع اينها از بني بنيامين ميباشند.