اول تواريخ 25

1

و داود و سرداران لشکر بعضي از پسران آساف و هِيمان و يدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود و سنج نبوت نمايند؛ و شماره آناني که بر حسب خدمت خود به کار مي پرداختند اين است:

2

و اما از بني آساف، زَکُّور و يوسف و نَتَنيا و اَشرَئيلَه پسران آساف زير حکم آساف بودند که بر حسب فرمان پادشاه نبوت مي نمود.

3

و از يدُوتُون، پسران يدُوتون جَدَليا و صَرِي و اَشعيا و حَشَبيا و مَتَّتيا شش نفر زير حکم پدر خويش يدُوتُون با بربطها بودند که با حمد و تسبيح خداوند نبوت مي نمود.

4

و از هَيمان، پسران هَيمان بُقِّيا و مَتَنيا و عُزّيئيل و شَبُوئيل و يريموت و حَنَنيا و حَناني و اَلِيآتَه و جدَّلتِي و رُومَمتِي عَزَر و يشبِقاشَه و مَلُّوتِي و هُوتير و مَحزِيوت.

5

جميع اينها پسران هِيمان بودند که در کلام خدا به جهت برافراشتن بوق رايي پادشاه بود. و خدا به هِيمان چهارده پسر و سه دختر داد .

6

جميع اينها زير فرمان پدران خويش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرايند و زير دست پادشاه و آساف و يدُوتُون و هِيمان به خدمت خانه خدا بپردازند.

7

و شماره ايشان با برادران ايشان که سراييدن را به جهت خداوند آموخته بودند، يعني همه کسان ماهر دويست و هشتاد وهشت نفر بودند.

8

و براي وظيفه هاي خود کوچک با بزرگ و معلم با تلميذ علي السويه قرعه انداختند.

9

پس قرعه اولِ بني آساف براي يوسف بيرون آمد. و قرعه دوم براي جَدَليا و او و برادرانش و پسرانش دوازده نفر بودند.

10

و سوم براي زَکّور و پسران و برادران او دوازده نفر.

11

و چهارم براي يصرِي و پسران و برادران او دوازده نفر.

12

و پنجم براي نَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

13

و ششم براي بُقِّيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

14

و هفتم براي يشَرئيله و پسران و برادران او دوازده نفر.

15

و هشتم براي اِشَعيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

16

نهم براي مَتَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

17

و دهم براي شِمعي و پسران او و برادران او دوازده نفر.

18

و يازدهم براي عَزَرئيل و پسران و برادران او دوازده نفر.

19

و دوازدهم براي حَشَبيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

20

و سيزدهم براي شُوبائيل و پسران و برادران او دوازده نفر.

21

و چهاردهم براي مَتَّتيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

22

و پانزدهم براي يريموت و پسران و برادران او دوازده نفر.

23

و شانزدهم براي حَنَنيا و پسران و برادران او دوازده نفر.

24

و هفدهم براي يشبَقاشه و پسران و برادران او دوازده نفر.

25

و هجدهم براي حَنانِي و پسران و برادران او دوازده نفر.

26

و نوزدهم براي مَلوتي و پسران و برادران او دوازده نفر.

27

و بيستم براي اِيلِيآتَه و پسران و برادران او دوازده نفر.

28

و بيست و يکم براي هُوتير و پسران و برادران او دوازده نفر.

29

و بيست و دوم براي جِدَّلتِي و پسران و برادران او دوازده نفر.

30

و بيست و سوم براي مَحزِيوت و پسران و برادران او دوازده نفر.و بيست و چهارم براي رُومَمتِي عَزَر و پسران و برادران او دوازده نفر.

31

و بيست و چهارم براي رُومَمتِي عَزَر و پسران و برادران او دوازده نفر.