اول تواريخ 24

1

و اين است فرقه هاي بني هارون: پسران هارون، ناداب و اَبِيهُو و اَلِعازار و ايتامار.

2

و ناداب و اَبِيهُو قبل از پدر خود مُردند و پسري نداشتند، پس اَلِعازار و ايتامار به کهانت پرداختند.

3

و داود با صادوق که از بني اَلِعازار بود و اَخِيمَلَک که از بني ايتامار بود،

4

و از پسران اَلِعازار مرداني که قابل رياست بودند، زياده از بني ايتامار يافت شدند. پس شانزده رئيس خاندان آبا از بني اَلِعازار و هشت رئيس خاندان آبا از بني ايتامار معين ايشان را بر حسب وکالت ايشان بر خدمت ايشان تقسيم کردند.

5

پس اينان با آنان به حسب قرعه معين شدند زيرا که رؤساي قدس و رؤساي خانه خدا هم از بني اَلِعازار و هم از بني ايتامار بودند.

6

و شَمَعيا ابن نَتَنئيل کاتب که از بني لاوي بود، اسمهاي ايشان را به حضور پادشاه و سروران و صادوق کاهن و اَخِيمَلَک بن ابياتار و رؤساي خاندان آباي کاهنان و لاويان نوشت و يک خاندان آبا به جهت اَلِعازار گرفته شد و يک به جهت ايتامار گرفته شد.

7

و قرعه اول براي يهُوَياريب بيرون آمد و دوم براي يدَعيا،

8

و سوم براي حاريم و چهارم براي سعُوريم،

9

و پنجم براي مَلکيه و ششم براي مَيامين،

10

و هفتم براي هَقُّوص و هشتم براي اَبِيا،

11

و نهم براي يشُوع و دهم براي شَکُنيا،

12

و يازدهم براي اَلياشيب و دوازدهم براي ياقيم،

13

و سيزدهم براي حُفَّه و چهاردهم براي يشَبآب،

14

و پانزدهم براي بِلجَه و شانزدهم براي اِمير،

15

و هفدهم براي حيزير و هجدهم براي هِفصيص،

16

و نوزدهم براي فَتَحيا و بيستم براي يحَزقيئيل،

17

و بيست و يکم براي ياکين و بيست و دوم براي جامُول،

18

و بيست و سوم براي دَلايا و بيست و چهارم براي مَعَزيا.

19

پس اين است وظيفه ها و خدمت هاي ايشان به جهت داخل شدن در خانه خداوند بر حسب قانوني که به واسطه پدر ايشان هارون موافق فرمان يهُوَه خداي اسرائيل به ايشان داده شد.

20

و اما درباره بقيه بني لاوي، از بني عَمرام شُوبائيل و از بني شوبائيل يحَديا.

21

و اما رَحَبيا. از بني رَحَبيا يشِياي رئيس،

22

و از بني يصهار شَلُومُوت و از بني شَلُومُوت يحَت.

23

و از بني حَبرُون يريا و دومين اَمَريا و سومين يحزيئيل و چهارمين يقمَعام.

24

از بني عُزّيئيل ميکا و از بني ميکا شامير.

25

و برادر ميکا يشِيا و از بني يشِيا زکريا.

26

و از بني مَراري مَحلي و مُوشِي و پسرِ يعزيابَنُو.

27

و از بني مَراري پسران يعزيا بَنُو و شُوهَم و زَکُّور و عِبري.

28

و پسر مَحلي اَلِعازار و او را فرزندي نَبُود.

29

و اما قَيس، از بني قَيس يرَحميئيل،

30

و از بني مُوشِي مَحلي و عادَر و يريمُوت. اينان بر حسب خاندان آباي ايشان بني لاوي مي باشند.ايشان نيز مثل برادران خود بني هارون به حضور داود پادشاه و صادوق و اَخِيمَلَک و رؤساي آباي کَهَنَه و لاويان قرعه انداختند يعني خاندانهاي آباي برادر بزرگتر برابر خاندانهاي کوچکتر او بودند.

31

ايشان نيز مثل برادران خود بني هارون به حضور داود پادشاه و صادوق و اَخِيمَلَک و رؤساي آباي کَهَنَه و لاويان قرعه انداختند يعني خاندانهاي آباي برادر بزرگتر برابر خاندانهاي کوچکتر او بودند.