اول تواريخ 1

1

آدم، شِيث اَنوش،

2

قِينان مهلَلئِيل يارَد،

3

خَنُوخ مَتُوشالَح لَمَک،

4

نُوح سام حام يافَث.

5

پسران يافَث: جُومَر و ماجُوج و ماداي و ياوان و ماشَک و تيراس.

6

وپسران جُومَر: اَشکَناز و ريفات و تُجَرمَه.

7

و پسران ياوان: اَلِيشَه و تَرشِيش و کتيم و دُودانِيم.

8

و پسران حام: کوش و مِصرايم و فُوت و کَنعان.

9

و پسران کوش: سَبا و حَويلَه و سبتا و رَعما و سَبتَکا. و پسران رَعما: شَبا و دَدان.

10

و کوش، نِمرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان شروع نمود.

11

و مِصرايم، لُوديم و عَنَاميم و لَهابيم و نَفتُوحيم را آورد،

12

و فَتروسيم و کَسلُوحيم را که فَلَستيم و کَفتوريم از ايشان پديد آمدند.

13

و کَنعان نُخست زاده خود، صيدون و حِتّ را آورد،

14

و يبُوسي و اَمُوري و جَرجاشي،

15

و حِوّي و عِرقي و سِيني،

16

و اروادي و صَماري و حَماتي را.

17

پسران سام: عيلام و آشُّور و اَرفَکشاد و لُود واَرام و عُوص و حُول و جاتَر و ماشَک.

18

و اَرفَکشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابَر را آورد.

19

و براي عابَر، دو پسر متولد شدند که يکي را فالَج نام بود زيرا در ايام وي زمين منقسم شد و اسم برادرش يقطان بود.

20

و يقطان، اَلمُوداد و شالَف و حَضَرموت و يارَح را آورد؛

21

و هَدُورام و اُوزال و دِقلَه،

22

و اِيبال و اَبيمايل و شَبا،

23

و اُوفير و حَويلَه و يوباب را که جميع اينها پسران يقطان بودند.

24

سام، اَرفَکشاد سالَح،

25

عابَر فالَج رَعُو،

26

سَروج ناحُور تارَح،

27

اَبرام که همان ابراهيم باشد.

28

پسران ابراهيم: اسحاق واسماعيل.

29

اين است پيداش ايشان: نخستزاده اسماعيل: نَبايوت و قيدار و اَدَبئيل و مِبسام،

30

و مِشماع و دُومَه و مَسّا و حَدَد و تيما،

31

و يطُور و نافيش و قِدمَه که اينان پسران اسماعيل بودند.

32

و پسران قَطُورَه که مُتعه ابراهيم بود، پس او زِمران و يقشان و مَدان و مِديان و يشباق و شُوحا را زاييد و پسران يقشان: شَبا و دَدان بودند.

33

و پسران مِديان عِيفَه و عِيفَرو خَنُوح و اَبيداع و اَلدَعَه بودند. پس جميع اينها پسران قَطُورَه بودند.

34

و ابراهيم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عِيسُو واسرائيل بودند.

35

و پسران عِيسُو:اَليفاز و رَعُوئيل و يعُوش و يعلام وقُورَح.

36

پسران اَليفاز: تيمان و اُومار و صَفي و جَعتام و قَناز و تِمناع و عَماليق.

37

پسران رَعُوئيل: نَحَت و زارَح و شَمَّه و مِزَّه .

38

و پسران سَعِير: لُوطان و شُوبال و صِبعون و عَنَه و ديشُون و اِيصر ودِيشان.

39

و پسران لُوطان: حوري و هُومام و خواهر لُوطان تِمناع.

40

پسران شُوبال: عَليان ومَنَاحَت وعِيبال وشَفي واُونام و پسران صِبعُون: اَيه و عَنَه.

41

و پسران عَنَه: ديشون وپسران ديشون: حَمران و اِشبان و يتران و کَران.

42

پسران ايصر: بِلهان و زَعوان و يعقان وپسران ديشان: عُوص و اَران.

43

و پادشاهاني که در زمين اَدُوم سلطنت نمودند، پيش از آنکه پادشاهي بر بني اسرائيل سلطنت کند، اينانند: بالَع بن بَعُور و اسم شهر او دِنهابِه بود.

44

و بالَع مُرد و يوباب بن زارَح از بُصرَه به جايش پادشاه شد.

45

و يوباب مرد و حوشام از زمين تيماني به جايش سلطنت نمود.

46

و حُوشام مُرد وهَدَد بن بَدَد که مِديان را در زمين موآب شکست داد در جايش پادشاه شد و اسم شهرش عَوِيت بود .

47

و هَدَد مُرد و سَملَه از مَسريقَه به جايش پادشاه شد.

48

و سَملَه مُرد و شاؤل از رَحُوبوت نهر به جايش پادشاه شد.

49

و شاؤل مُرد و بَعل حانان بن عَکبور به جايش پادشاه شد.

50

و بَعل حانان مُرد وهَدَد به جايش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاعي و اسم زنش مَهِيطَبئيل دختر مَطرِد دختر مَي ذَهَب بود.

51

وهَدَد مُرد و اَميرانِ اَدوُم امير تِمناع وامير اَليه و امير يتِيت بودند.

52

و اَمير اَهولِيبَامَه و امير اِيلَه و امير فِينُون؛

53

وامير قَناز و اميرِتيمان وامير مِبصار؛وامير مَجدِيئيل وامير عيرام؛ اينان اميران اَدُوم بودند.

54

وامير مَجدِيئيل وامير عيرام؛ اينان اميران اَدُوم بودند.