انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
کتاب مقدس فارسی 1895

پيدايش ۸۳۴

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895