کتاب عهد عتیق
عهد جدید
کتاب مقدس فارسی 1895
← ۸۳۳

پيدايش ۸۳۴

۸۳۵ →
Persian Bible 1895
Public Domain: 1895