پيدايش 5

1

این است کتاب پیدایش آدم. در روزی که خدا آدم را آفرید، به شبیه خدا او راساخت.

2

نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان رابرکت داد و ایشان را «آدم» نام نهاد، در روزآفرینش ایشان.

3

و آدم صد و سی سال بزیست، پس پسری به شبیه و بصورت خود آورد، و او را شیث نامید.

4

وایام آدم بعد از آوردن شیث، هشتصد سال بود، وپسران و دختران آورد.

5

پس تمام ایام آدم که زیست، نهصد و سی سال بود که مرد.

6

و شیث صد و پنج سال بزیست، و انوش را آورد.

7

وشیث بعد از آوردن انوش، هشتصد و هفت سال بزیست و پسران و دختران آورد.

8

و جمله ایام شیث، نهصد و دوازده سال بود که مرد.

9

و انوش نود سال بزیست، و قینان را آورد.

10

و انوش بعداز آوردن قینان، هشتصد و پانزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

11

پس جمله ایام انوش نهصد و پنج سال بود که مرد.

12

و قینان هفتاد سال بزیست، و مهللئیل را آورد.

13

و قینان بعد از آوردن مهللئیل، هشتصد و چهل سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

14

و تمامی ایام قینان، نهصد و ده سال بود که مرد.

15

ومهللئیل، شصت و پنج سال بزیست، و یارد را آورد.

16

و مهللئیل بعد از آوردن یارد، هشتصد وسی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

17

پس همه ایام مهللئیل، هشتصد و نود و پنج سال بود که مرد.

18

و یارد صد و شصت و دو سال بزیست، و خنوخ را آورد.

19

و یارد بعد از آوردن خنوخ، هشتصد سال زندگانی کرد و پسران ودختران آورد.

20

و تمامی ایام یارد، نهصد وشصت و دو سال بود که مرد.

21

و خنوخ شصت وپنج سال بزیست، و متوشالح را آورد.

22

و خنوخ بعد از آوردن متوشالح، سیصد سال با خدا راه می‌رفت و پسران و دختران آورد.

23

و همه ایام خنوخ، سیصد و شصت و پنج سال بود.

24

وخنوخ با خدا راه می‌رفت و نایاب شد، زیرا خدااو را برگرفت.

25

و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال بزیست، و لمک را آورد.

26

و متوشالح بعداز آوردن لمک، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

27

پس جمله ایام متوشالح، نهصد و شصت و نه سال بودکه مرد.

28

و لمک صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پسری آورد.

29

و وی را نوح نام نهاده گفت: «این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و ازمحنت دستهای ما از زمینی که خداوند آن راملعون کرد.»

30

و لمک بعد از آوردن نوح، پانصدو نود و پنج سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

31

پس تمام ایام لمک، هفتصد و هفتاد وهفت سال بود که مرد.و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یافث را آورد.

32

و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یافث را آورد.