پيدايش 36

1

و پیدایش عیسو که ادوم باشد، این است:

2

عیسو زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی، واهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون حوی،

3

وبسمه دختر اسماعیل، خواهر نبایوت.

4

و عاده، الیفاز را برای عیسو زایید، و بسمه، رعوئیل رابزاد،

5

و اهولیبامه یعوش، و یعلام و قورح رازایید. اینانند پسران عیسو که برای وی در زمین کنعان متولد شدند.

6

پس عیسو زنان و پسران ودختران و جمیع اهل بیت، و مواشی و همه حیوانات، و تمامی اندوخته خود را که در زمین کنعان اندوخته بود، گرفته، از نزد برادر خودیعقوب به زمین دیگر رفت.

7

زیرا که اموال ایشان زیاده بود از آنکه با هم سکونت کنند. و زمین غربت ایشان بسبب مواشی ایشان گنجایش ایشان نداشت.

8

و عیسو در جبل سعیر ساکن شد. وعیسو همان ادوم است.

9

و این است پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر:

10

اینست نامهای پسران عیسو: الیفاز پسرعاده، زن عیسو، و رعوئیل، پسر بسمه، زن عیسو.

11

و بنی الیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام وقناز بودند.

12

و تمناع، کنیز الیفاز، پسر عیسوبود. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانندپسران عاده زن عیسو.

13

و اینانند پسران رعوئیل: نحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو.

14

و اینانند پسران اهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون، زن عیسو که یعوش ویعلام و قورح را برای عیسو زایید.

15

اینانند امرای بنی عیسو: پسران الیفازنخست زاده عیسو، یعنی امیر تیمان و امیر اومار وامیر صفوا و امیر قناز،

16

و امیر قورح و امیرجعتام و امیر عمالیق. اینانند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده.

17

و اینان پسران رعوئیل بن عیسو می‌باشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و امیر مزه. اینهاامرای رعوئیل در زمین ادوم بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو.

18

و اینانند بنی اهولیبامه زن عیسو: امیریعوش و امیر یعلام و امیر قورح. اینها امرای اهولیبامه دختر عنی، زن عیسو می‌باشند.

19

اینانند پسران عیسو که ادوم باشد و اینهاامرای ایشان می‌باشند.

20

و اینانند پسران سعیر حوری که ساکن آن زمین بودند، یعنی: لوطان و شوبال و صبعون وعنی،

21

و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر در زمین ادوم.

22

و پسران لوطان: حوری و هیمام بودند وخواهر لوطان تمناع، بود.

23

و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام.

24

و اینانند بنی صبعون: ایه و عنی. همین عنی است که چشمه های آب گرم را در صحرا پیدانمود، هنگامی که الاغهای پدر خود، صبعون رامی چرانید.

25

و اینانند اولاد عنی: دیشون واهولیبامه دختر عنی.

26

و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران.

27

و اینانند پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان.

28

اینانند پسران دیشان: عوص و اران.

29

اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیرشوبال و امیر صبعون و امیر عنی،

30

امیر دیشون و امیر ایصر و امیر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشان در زمین سعیر.

31

و اینانند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردند، قبل از آنکه پادشاهی بربنی‌اسرائیل سلطنت کند:

32

و بالع بن بعور درادوم پادشاهی کرد، و نام شهر او دینهابه بود.

33

وبالع مرد، و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد.

34

و یوباب مرد، و در جایش حوشام از زمین تیمانی پادشاهی کرد.

35

وحوشام مرد، و در جایش هداد بن بداد، که درصحرای موآب، مدیان را شکست داد، پادشاهی کرد، و نام شهر او عویت بود.

36

و هداد مرد، و درجایش سمله از مسریقه پادشاهی نمود.

37

وسمله مرد، و شاول از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد.

38

و شاول مرد، و در جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد.

39

و بعل حانان بن عکبور مرد، و در جایش، هدار پادشاهی کرد. ونام شهرش فاعو بود، و زنش مسمی به مهیطبئیل دختر مطرد، دختر می‌ذاهب بود.

40

و اینست نامهای امرای عیسو، حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امیر تمناع وامیر علوه و امیر یتیت،

41

و امیر اهولیبامه و امیرایله و امیر فینون،

42

و امیر قناز و امیرتیمان و امیرمبصار،و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند، حسب مساکن ایشان در زمین ملک ایشان. همان عیسو پدر ادوم است.

43

و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند، حسب مساکن ایشان در زمین ملک ایشان. همان عیسو پدر ادوم است.