Bible Selection
Old Testament
New Testament
Papua New Guniea Tok Pisin Bible

Jon 21

1

Bihain Jisas i kamap gen long ol disaipel klostu long raunwara Galili, narapela nem bilong en raunwara Taiberias. Em i kamap long ol olsem.

2

Saimon Pita na Tomas, narapela nem bilong en Didimus, na Nataniel bilong taun Kana long Galili, na tupela pikinini bilong Sebedi, na tupela arapela disaipel bilong Jisas, ol i stap wantaim.

3

Na Saimon Pita i tokim ol olsem, “Mi bai go painim pis.” Na ol i tokim em, “Mipela tu bai i go wantaim yu.” Orait ol i kalap long wanpela bot na ol i go. Tasol long dispela nait ol i no kisim wanpela pis.

4

San i laik kamap, na ol i lukim Jisas i sanap i stap long nambis. Tasol ol disaipel i no save olsem, em Jisas.

5

Orait Jisas i askim ol olsem, “Ol pikinini, ating yupela i gat sampela pis?” Na ol i bekim tok olsem, “Nogat.”

6

Na em i tokim ol, “Yupela tromoi umben long han sut bilong bot, na bai yupela i kisim sampela.” Olsem na ol i tromoi umben i go daun, na ol i kisim planti pis moa, na ol i no inap pulim umben i kam antap.

7

Dispela disaipel Jisas i laikim tumas, em i tokim Pita olsem, “Em Bikpela tasol.” Saimon Pita i bin lusim saket na i mekim wok. Na taim em i harim dispela tok, “Em Bikpela,” em i pasim saket na i kalap i go daun long wara na swim i go long nambis.

8

Na ol arapela disaipel ol i kam long bot, na ol i pulim umben i kam wantaim ol pis. Ol i no bin i stap longwe long nambis. Ol i stap samting olsem 100 mita tasol.

9

Ol i kam sua pinis, na ol i lukim wanpela paia i stap. Na wanpela pis i stap long paia, na bret tu i stap.

10

Na Jisas i tokim ol olsem, “Dispela ol pis nau yupela i kisim, em yupela kisim sampela i kam.”

11

Olsem na Saimon Pita i kalap long bot na i pulim umben i kam antap long nambis. Ol bikpela pis i pulap long umben, inap 153 pis olgeta. Ol pis i planti tumas, tasol umben i no bruk.

12

Orait Jisas i tokim ol olsem, “Yupela kam kaikai.” Na ol disaipel i pret, na i no gat wanpela i askim em, “Yu husat?” Ol i save pinis, em Bikpela tasol.

13

Na Jisas i go klostu long paia na i kisim bret na i givim ol. Na em i kisim pis tu na givim ol.

14

Dispela em i namba 3 taim Jisas i kamap long ol disaipel, bihain long em i kirap pinis long matmat.

15

Jisas wantaim ol disaipel i kaikai pinis, orait Jisas i askim Saimon Pita olsem, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi moa yet na laik bilong yu i winim laik bilong ol dispela man, a?” Na Pita i tok, “Yes, Bikpela, yu save, mi laikim yu.” Orait Jisas i tokim em, “Yu lukautim ol pikinini sipsip bilong mi long kaikai samting.”

16

Namba 2 taim Jisas i askim em gen, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi, o nogat?” Na Pita i tok, “Yes, Bikpela, yu save, mi laikim yu.” Na Jisas i tokim em, “Yu was long ol sipsip bilong mi.”

17

Orait namba 3 taim Jisas i askim em, “Saimon, pikinini bilong Jon, ating yu laikim mi?” Pita i bel hevi long Jisas i askim em namba 3 taim, “Ating yu laikim mi?” Na em i tokim Jisas olsem, “Bikpela, yu save long olgeta samting. Yu save, mi laikim yu.” Na Jisas i tokim em olsem, “Yu lukautim ol sipsip bilong mi long kaikai samting.

18

“Tru tumas mi tokim yu, taim yu stap yangpela yet, yu save pasim let bilong yu yet na yu wokabaut long ples yu laik i go long en. Tasol taim yu kamap lapun, bai yu litimapim han bilong yu, na narapela man bai i pasim let long yu na i kisim yu i go long ples yu no laik i go long en.”

19

Jisas i mekim dispela tok bilong makim wanem pasin Pita bai i dai na givim biknem long God. Na bihain em i tokim Pita olsem, “Yu bihainim mi.”

20

Pita i tanim na i lukim dispela disaipel Jisas i laikim tumas, em i bihainim tupela i kam. Em dispela man taim ol i kaikai em i bin putim het bilong en klostu long bros bilong Jisas na i askim em olsem, “Bikpela, husat bai i putim yu long han bilong ol birua?”

21

Pita i lukim em na i askim Jisas olsem, “Bikpela, olsem wanem long dispela man?”

22

Na Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi laik bai em i stap inap long taim mi kam bek, ating em i samting bilong yu, a? Yu bihainim mi.”

23

Olsem na tok i go nabaut long ol brata olsem, “Dispela disaipel bai em i no inap i dai.” Tasol Jisas i no bin tok long em i no inap i dai. Nogat. Em i bin tok, “Sapos mi laik bai em i stap inap long taim mi kam bek, ating em i samting bilong yu, a?”

24

Em dispela disaipel tasol, nau em i autim tok long ol dispela samting, na em i raitim dispela tok. Na yumi save, dispela tok em i autim em i tru.

25

I gat planti arapela samting tu Jisas i bin mekim. Tasol sapos ol i laik raitim ol buk i gat tok long olgeta dispela samting wan wan, ating graun bilong yumi bai i no gat ples inap long yumi ken putim ol dispela buk.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea