Bible Selection
Old Testament
New Testament
Papua New Guniea Tok Pisin Bible

Jon 19

1

Orait na Pailat i tok na ol i kisim Jisas na wipim em.

2

Na ol soldia i kisim ol rop i gat nil na wokim samting olsem hat bilong king, na ol i putim long het bilong em. Na ol i putim wanpela retpela klos long em.

3

Na ol i kam klostu long em na ol i tok, “Gude, king bilong ol Juda!” Na ol i solapim em.

4

Na Pailat i go ausait gen na i tokim ol manmeri olsem, “Lukim, mi bai bringim em i kam ausait long yupela, na bai yupela i ken save, mi no painim wanpela rong long em.”

5

Orait Jisas i kam ausait. Dispela hat ol i wokim long rop i gat nil, em i stap yet long het bilong en. Na dispela retpela klos em tu i stap long en. Na Pailat i tokim ol, “Lukim. Em hia dispela man.”

6

Orait ol bikpris na ol plisman i lukim em na ol i singaut olsem, “Kilim em! Kilim em! Nilim em long diwai kros!” Na Pailat i tokim ol olsem, “Yupela yet kisim em na nilim em long diwai kros. Mi no painim wanpela rong long em.”

7

Tasol ol Juda i bekim tok bilong em olsem, “Mipela i gat wanpela lo, na dispela lo i tok, dispela man i mas i dai. Long wanem, em i bin tok olsem, ‘Mi Pikinini Bilong God.’”

8

Pailat i harim dispela tok na em i pret moa.

9

Na em i go insait gen long haus bilong gavman, na em i askim Jisas olsem, “Yu bilong wanem ples?” Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long em.

10

Orait Pailat i tokim em, “Olsem wanem? Yu no laik bekim tok bilong mi, a? Mi gat strong inap long lusim yu, na mi gat strong inap long nilim yu long diwai kros. Ating yu no save long dispela?”

11

Na Jisas i bekim tok olsem, “Sapos God i stap antap em i no bin givim strong long yu, orait yu bai i no gat strong inap long daunim mi. Olsem na man i bin putim mi long han bilong yu, sin bilong dispela man em i winim sin bilong yu na em i bikpela moa.”

12

Pailat i harim dispela tok na em i wok long painim rot bilong lusim Jisas i go. Tasol ol Juda i singaut olsem, “Sapos yu lusim dispela man i go, orait yu no pren bilong Sisar. Man i tok long em yet em i king, em i birua bilong Sisar.”

13

Pailat i harim dispela tok, na em i bringim Jisas i go ausait. Na em i sindaun long sia bilong jas, long wanpela ples ol i kolim Plua Ston. Long tok Hibru ol i kolim Gabata.

14

Dispela de em i de bilong redim ol kaikai samting bilong Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut. Na em i olsem 12 klok belo. Na Pailat i tokim ol Juda, “Lukim king bilong yupela.”

15

Na ol i singaut olsem, “Rausim em! Rausim em i go! Nilim em long diwai kros!” Na Pailat i askim ol, “Yupela i laik bai mi nilim king bilong yupela long diwai kros?” Na ol bikpris i bekim tok olsem, “Mipela i no gat narapela king. Sisar wanpela tasol!”

16

Olsem na Pailat i givim Jisas long han bilong ol, bai ol i ken nilim em long diwai kros.

17

Orait na ol i kisim Jisas i go. Na em yet i karim diwai kros bilong en, na em i lusim taun na i go long wanpela hap graun ol i kolim Bun Bilong Het. Long tok Hibru ol i kolim Golgota.

18

Long dispela hap ol i hangamapim em long diwai kros. Na ol i hangamapim tupela arapela man wantaim em, long hap na long hap. Na Jisas i stap namel.

19

Na tu, Pailat i tok na ol i raitim wanpela tok na putim long diwai kros. Dispela tok i olsem, “Jisas bilong Nasaret, king bilong ol Juda.”

20

Pailat i tokim ol long raitim dispela tok long tok Hibru na long tok Rom na long tok Grik. Ples ol i hangamapim Jisas long diwai kros, em i stap klostu long taun, olsem na planti Juda i kam lukim na ol i ritim dispela tok.

21

Olsem na ol bikpris bilong ol Juda i tokim Pailat olsem, “Yu no ken raitim olsem, ‘King bilong ol Juda.’ Nogat. Yu mas raitim tok olsem, ‘Dispela man i bin tok, “Mi king bilong ol Juda.” ’

22

Na Pailat i bekim tok, “Maski. Tok mi raitim pinis em i mas i stap.”

23

Ol soldia i nilim Jisas pinis long diwai kros, na ol i kisim ol klos bilong en, na ol i tilim long 4-pela hap. Na ol wan wan soldia i kisim wanpela wanpela hap. Na ol i kisim siot bilong en tu, na ol soldia i lukim olsem ol i no bin kisim planti hap laplap na samapim bilong wokim dispela siot. Nogat. Ol i bin wokim long wanpela laplap tasol, na ol i no bin samapim.

24

Olsem na ol soldia i tok olsem, “Yumi no ken brukim dispela siot. Nogat. Yumi mas pilai satu bilong makim wanem man bai i kisim.” Orait ol i mekim olsem, na long dispela pasin ol inapim wanpela tok i stap long buk bilong God. Dispela tok i olsem, “Ol i tilim klos bilong mi, na ol i kisim. Na ol i pilai satu bilong makim man i ken kisim saket bilong mi.” Em dispela pasin tasol ol soldia i mekim.

25

Mama bilong Jisas wantaim susa bilong en na Maria, em meri bilong Klopas, na Maria bilong taun Makdala, ol dispela meri i sanap i stap klostu long diwai kros bilong Jisas.

26

Jisas i lukim mama bilong en wantaim dispela disaipel em i laikim tumas, tupela i sanap klostu. Na Jisas i tokim mama olsem, “Meri, dispela man em i pikinini bilong yu.”

27

Na em i tokim dispela disaipel olsem, “Dispela meri em i mama bilong yu.” Na stat long dispela taim dispela disaipel i kisim Maria i go long haus bilong en na i lukautim em.

28

Orait Jisas i save, olgeta wok bilong en i pinis nau. Na em i tok olsem, “Nek bilong mi i drai.” Em i mekim dispela tok na em inapim wanpela tok i stap long buk bilong God.

29

Wanpela sospen i gat wain em i stap klostu. Olsem na ol i kisim wanpela spans na putim long wain. Na taim wain i pulap long en, ol i pasim long han bilong diwai hisop na ol i putim i go long maus bilong Jisas.

30

Jisas i dring dispela wain pinis, orait em i tok, “Em i pinis nau,” na em i daunim het na i lusim spirit bilong en i go.

31

Em i de bilong redim ol samting bilong de Sabat. Dispela de Sabat em i bikpela de tru, olsem na ol Juda i no laik bai ol bodi i stap long diwai kros long dispela de. Olsem na ol i tokim Pailat long brukim lek bilong ol man i stap long diwai kros, bai ol i ken dai hariap na ol i ken rausim bodi bilong ol.

32

Orait ol soldia i go na ol i brukim lek bilong dispela tupela man ol i bin hangamapim wantaim Jisas.

33

Tasol taim ol i kamap long Jisas, ol i lukim em i dai pinis. Olsem na ol i no brukim lek bilong em.

34

Tasol wanpela soldia i sutim sait bilong Jisas long spia. Na wantu blut wantaim wara i kapsait.

35

Man i lukim dispela, em i tokaut pinis long samting em i lukim. Na dispela tok em i autim, em i tru. Na em yet i save em i tok tru. Olsem na yupela i ken bilip.

36

Ol dispela samting i mekim wanpela tok i stap long buk bilong God i kamap tru. Dispela tok i olsem, “Bai ol i no brukim wanpela bun bilong en.”

37

Na narapela tok i stap long buk bilong God, em i olsem, “Bai ol i lukluk long dispela man ol i bin sutim.”

38

Orait bihain Josep bilong Arimatea i go askim Pailat long larim em i kisim bodi bilong Jisas. Josep em i wanpela disaipel bilong Jisas, tasol em i pret long ol Juda na em i haitim bilip bilong en. Pailat i tok orait long em, olsem na Josep i go kisim bodi bilong Jisas.

39

Na Nikodemus, em dispela man pastaim em i bin i kam lukim Jisas long nait, em tu i kam. Em i bringim sampela sanda i gat gutpela smel, ol i bin wokim long blut bilong tupela kain diwai, em ol i bin tanim wantaim. Hevi bilong dispela sanda em inap 30 kilogram.

40

Josep na Nikodemus tupela i kisim bodi bilong Jisas, na putim dispela sanda long en, na karamapim long ol gutpela laplap, olsem ol Juda i save mekim long bodi bilong ol man i dai pinis.

41

Klostu long dispela hap ol soldia i bin hangamapim Jisas long diwai kros, i gat wanpela gaden i stap. Na long dispela gaden i gat wanpela nupela matmat i stap, em ol i no bin putim bodi bilong wanpela man long en yet.

42

Em i de bilong ol Juda i redim ol samting bilong de Sabat, na dispela matmat i stap klostu. Olsem na tupela i karim bodi bilong Jisas i go putim long dispela matmat.

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea