Bible Selection
Old Testament
New Testament
Papua New Guniea Tok Pisin Bible

Matyu 6

1

Jisas i tok moa olsem, “Yupela lukaut. Yupela i no ken mekim ol gutpela gutpela pasin bilong yupela long ai bilong ol manmeri, bai ol i lukim. Sapos yupela i mekim olsem, yupela bai i no inap kisim pe long Papa bilong yupela i stap long heven.

2

“Sapos yu laik givim samting long ol rabisman, yu no ken salim man i winim biugel i go paslain long yu olsem ol sampela man i save mekim insait long ol haus lotu na long ol rot. Ol dispela man i laik giamanim ol manmeri, bai ol manmeri i ting ol i gutpela man na givim biknem long ol. Mi tok tru long yupela, ol dispela man i kisim pinis pe bilong ol.

3

Sapos yu laik helpim ol rabisman, orait han kais bilong yu i no ken save long samting han sut i mekim.

4

Olsem na dispela wok marimari yu mekim bai i stap hait. Na Papa bilong yu i save lukim ol samting i stap hait, em bai i bekim pe long yu.”

5

Jisas i tok moa olsem, “Taim yupela i mekim prea, yupela i no ken mekim olsem ol man bilong giaman i save mekim. Ol i laikim tumas long sanap na mekim prea insait long ol haus lotu, na long ol kona bilong bikrot, bai ol man i ken lukim ol. Mi tok tru long yupela, ol i kisim pinis pe bilong ol.

6

Tasol taim yu laik mekim prea, yu mas i go insait long rum bilong yu na pasim dua na beten long Papa bilong yu i stap long ples hait. Na Papa bilong yu i save lukim ol samting i stap hait, em bai i bekim pe long yu.

7

“Na taim yupela i mekim prea, maski long mekim planti toktok nating, olsem ol haiden i save mekim. Ol i ting sapos ol i mekim planti toktok bai God i harim ol.

8

Yupela i no ken bihainim pasin bilong ol. Taim yupela i no opim maus yet long askim Papa bilong yupela long wanpela samting, em i save pinis long olgeta samting yupela i sot long en.

9

“Yupela i mas mekim kain prea olsem, ‘Papa bilong mipela, yu stap long heven, nem bilong yu i mas i stap holi.

10

Kingdom bilong yu i mas i kam. Mipela i mas bihainim laik bilong yu long graun olsem ol i save bihainim long heven.

11

Nau yu ken givim mipela kaikai inap long dispela de.

12

Na yu ken lusim ol rong bilong mipela, olsem mipela i save lusim ol rong ol arapela i mekim long mipela.

13

Na yu no ken larim ol traim i kamap long mipela, tasol yu ken kisim bek mipela long ol samting nogut.’

14

“Harim. Sapos yupela i lusim rong bilong ol arapela manmeri, orait Papa bilong yupela long heven em bai i lusim rong bilong yupela tu.

15

Tasol sapos yupela i no lusim rong bilong ol arapela manmeri, orait Papa bilong yupela em tu bai i no lusim ol rong bilong yupela.”

16

Jisas i tok moa olsem, “Sapos yupela i tambu long kaikai, orait yupela i no ken mekim pes nogut olsem ol man bilong giaman i save mekim. Ol i save mekim pes nogut, bai ol manmeri i ken save ol i tambu long kaikai. Mi tok tru long yupela, ol i kisim pinis pe bilong ol.

17

Tasol yu, sapos yu tambu long kaikai, yu mas putim wel long het bilong yu na wasim pes bilong yu.

18

Olsem bai ol man i no ken save yu tambu long kaikai. Papa bilong yu i stap hait, em wanpela tasol i ken save. Na Papa bilong yu i save lukim ol samting i stap hait, em bai i bekim pe long yu.”

19

Jisas i tok moa olsem, “Yupela i no ken bungim ol gutpela gutpela samting bilong yupela hia long dispela graun. Long dispela graun ol binatang na ros i save bagarapim ol samting, na ol stilman i save brukim banis na stilim.

20

Tasol yupela i mas bungim ol gutpela samting bilong yupela long heven. Long heven ol binatang na ros i no save bagarapim ol samting, na ol stilman i no save brukim banis na stilim.

21

Long ples ol gutpela samting bilong yu i stap long en, long dispela ples tasol laik bilong yu tu bai i stap.”

22

Jisas i tok moa olsem, “Ai em i lam bilong bodi. Sapos ai bilong yu i gutpela, orait lait bai i pulap long olgeta hap bodi bilong yu.

23

Tasol sapos ai bilong yu i nogut, orait olgeta bodi bilong yu bai i tudak. Olsem na sapos dispela lait i stap insait long yu em i olsem tudak, bai dispela tudak em i bikpela moa.”

24

Jisas i tok moa olsem, “I no gat wanpela man inap i stap aninit long tupela bosman wantaim. Bai em i laikim wanpela na bel nogut long narapela. Bai em i harim tok bilong wanpela na givim baksait long narapela. Yupela i no inap i stap aninit long God na long mani wantaim.”

25

Jisas i tok moa olsem, “Olsem na mi tokim yupela, yupela i no ken tingting planti long laip bilong yupela na tok, ‘Bai yumi kaikai wanem samting? Bai yumi dring wanem samting?’ Na yupela i no ken tingting planti long bodi bilong yupela na tok, ‘Bai yumi pasim wanem laplap?’ Ating laip em i winim kaikai, na bodi em i winim ol laplap samting.

26

Yupela lukim ol pisin. Ol i no save planim kaikai, na ol i no save bungim na putim long haus kaikai. Tasol Papa bilong yupela i stap long heven em i save givim kaikai long ol. Ating yupela i no winim tru ol pisin, a?

27

Na sapos wanpela bilong yupela i wok long tingting planti long rot bilong i stap gut, ating dispela pasin bilong tingting planti bai i skruim liklik hap taim moa long laip bilong en? I no inap tru.

28

“Bilong wanem yupela i save tingting planti long ol klos samting? Yupela i mas lukim gut ol plaua i stap nabaut, ol i kamap olsem wanem. Ol i no save hatwok. Ol i no save wokim laplap.

29

Tasol mi tokim yupela, bipo King Solomon i save putim olgeta gutpela bilas bilong en, tasol gutpela bilas bilong ol dispela plaua i winim tru bilas bilong Solomon.

30

Nau ol dispela gras samting i stap nabaut, na tumora tasol ol man bai i katim na tromoi i go long paia. Na kain gras nating olsem, em God i save bilasim. Olsem na yupela ol manmeri i gat liklik bilip tasol, yupela i ken save tru olsem, God bai i givim bilas long yupela tu.

31

Yupela i no ken tingting planti na tok, ‘Bai yumi kaikai wanem samting? Bai yumi dring wanem samting?’ Nogat.

32

Ol haiden i save wari long painim olgeta dispela samting. Tasol Papa bilong yupela i stap long heven em i save pinis, yupela i mas kisim dispela olgeta kain samting.

33

Tasol namba wan samting yupela i mas mekim i olsem. Yupela i mas larim God i stap king bilong yupela, na kisim stretpela pasin bilong em, na bai em i givim dispela olgeta arapela samting tu long yupela.

34

Olsem na yupela i no ken tingting tumas long tumora. De tumora em i ken tingting long samting bilong em yet. Hevi bilong wanpela de em inap long dispela de tasol.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea