Bible Selection
Old Testament
New Testament
Papua New Guniea Tok Pisin Bible

Daniel 12

1

Na dispela man i olsem yumi man bilong graun, em i tok moa long mi Daniel olsem, “Long dispela taim namba wan ensel Maikel bai i kamap, em ensel i save lukautim yupela ol Israel. Long dispela taim bikpela hevi tru bai i kamap. Bipo kain hevi olsem i no bin kamap long wanpela kantri bilong graun. Taim dispela hevi i kamap, God bai i kisim bek olgeta manmeri bilong lain bilong yu, nem bilong ol i stap pinis long buk bilong em, na bai ol i stap gut.

2

Na God bai i kirapim bek bikpela lain manmeri i bin dai pinis. Sampela bilong ol bai i kisim laip bilong i stap oltaim oltaim. Na sampela bai i sem nogut tru na bai ol i stap olsem tasol oltaim oltaim.

3

Ol man i gat gutpela save na tingting bai ol i lait olsem skai i lait tumas. Na ol man i bin stiaim planti manmeri long bihainim stretpela pasin, ol bai i lait oltaim olsem ol sta.

4

Orait nau Daniel, yu pasim buk i gat ol dispela tok long en. Na yu mas putim mak long en, bilong tambuim ol man long ol i no ken opim dispela buk. Dispela buk i mas pas i stap inap klostu long taim bilong las de. Na planti manmeri bai i hatwok tru long kisim save long as bilong dispela tok. Tasol bai ol i no inap.”

5

Orait bihain mi Daniel, mi lukim tupela arapela man i sanap klostu long wara. Wanpela i sanap long sait mi sanap long en, na wanpela i sanap long hapsait.

6

Wanpela bilong tupela i tokim dispela man i pasim gutpela laplap na i stap antap namel long wara. Em i tok olsem, “Wanem taim tru bai ol dispela narakain samting i pinis?”

7

Orait dispela man i pasim gutpela laplap, em i litimapim tupela han bilong en wantaim i go antap long skai, na em i tok olsem, “Long nem bilong God i stap oltaim, mi tok tru tumas, ol dispela narakain samting bai i stap inap long 3 na hap yia. Na taim strong bilong ol manmeri bilong God i pinis olgeta, na ol i bagarap tru, orait ol dispela samting tu bai i pinis.”

8

Mi harim dispela tok bilong em, tasol mi no klia gut. Na mi askim em olsem, “Tasol Bikman, ol dispela samting bai i pinis olsem wanem?”

9

Tasol em i bekim tok olsem, “Daniel, yu go nau. Buk i pas pinis na i tambu long opim nau, long wanem, as bilong dispela tok i mas i stap hait inap long taim bilong las de.

10

Ol dispela hevi i kamap bai i strongim planti manmeri long mekim stretpela pasin tasol, na bai ol i kamap klin tru long ai bilong God. Na ol dispela manmeri i gat gutpela save na tingting, ol tasol bai i save long as bilong ol dispela samting. Tasol ol manmeri nogut bai i no inap save long as bilong ol dispela samting, na bai ol i wok long mekim planti pasin nogut.

11

Stat long taim ol birua i tambuim ol Israel long ol i no ken mekim ol ofa long God long olgeta de na ol i sanapim dispela samting nogut tru insait long haus bilong God, 1,290 de i mas i go pinis pastaim.

12

Na ol manmeri i stap strong na i wet long God inap long 1,335 de i go pinis, ol i ken amamas.

13

Na Daniel, nau yu mas i stap strong i go inap long las de. Bai yu dai, tasol bihain bai yu kirap bek na long las de bai yu kisim ol samting God i bin makim bilong yu.”

Papua New Guniea Tok Pisin Bible
© 1969–2008 The Bible Society of Papua New Guinea