Bible Selection
New Testament
Papua New Guniea Bible

Asá yerewí Uni 6

1

Oro bongono wocin owi amna koböcma sinom kombing tobic tobic surarodec sakau fiuna yuhon nambano moröma sinom uuna ficfuc au ingoroc öngkuboc. Suraro au yu Grik mata kombigung. Tongo yu suraro au Aram mata kombigungma yuha ecego kombingga mata metec ingoroc yogung, “Sepno sepno yu nacno silip tongidang mahong Grikhon owi kapi yu nacno obmugon fogididang.”

2

Yu mata metec ihoroc yuya aposel 12 yu wo kombingga suraro inong yuya eng suran tuya ingoroc inogung, “Oro oröc ori, non Kopotorochon fatmata ogepma surarodec yong silip toctoc youp wo imana fauna nacno silip youpgon tontamonma wömai angit maic.

3

Worocha son bonip sonidecma amna 7 ihoroc soworeuya yu nacno silip toctoc youp angtorengitnung. Sontho amna Kunkun Yaruho irotno foc tongo ducmot ducmotyi o kombic kombicno ogepma amna ihorocnoma soworearut.

4

Amna ihoroc soworeuyai wömai nonu irot noniho suraro fatmata inoc inocha orin dönac youpha worocha bogingitnahamon.”

5

Aposel yu ihoroc yuya suraro ambaracho mata worocha kombiuya angit idoc. Tongo yu amna torop ngo soworegung: Stiven yu kombing tobic tobicno orongi o Kunkun Yaruho yudec toup ducmotoc. Au wömai Filip, o Prokorus, o Nikanor, o Timon, o Pamenas, o Nikolas. Nikolas yu wömai Antiokma, yu Yuda amna muno. Wohong yu osucgon Yuda nanohon yong morödec sakaun figoc.

6

Oro suraroho amna torop woroc soworengga yangada aposelot febung. Yangat fehuya aposelho oburo yudec fingmuya dönac yogung.

7

Oro Kopotorochon fatmata ogepmaho toup morögigoc. Tuna owi amna koböcma sinompho wo kombingga kombing tobic tobic surarodec sakau figung. Tuna Yerusalem surarohon namba moröma sinom ögoc. O öret socsoc youp amna au yu ihorocgon Kopotorochon fatmata sumboda irotno ibanda kombing tobigung.

8

Oro amna au mano Stiven yu wömai Kopotorocho angbanango gesö inobarac sinom imuna yu momphon toroc kiap moröma tongidoc. Tuna suraro ambaracho yangidung.

9

Wohong amna torop au yu Stiventhon youpno angmuya angit maidina ayam tong imogung. Yu woi Yuda nanohon fatmata yocyoc böc audecma worochon mano‘ friman’ ihoroc yongidung. Yu woi taun Sairini o taun Aleksandria-decma o ihorocgon auma provins Silisia o Esia wocema. Amna torop worocho wömai Stiven ayam tong imongo yuot mataho emoc togung.

10

Wohong Kunkun Yaruho Stiven kombic kombic ogepma sinom imogocmaha tongga yu Stiventhon mata anggirat anggiratno tu matogoc.

11

Tu matuna yu öp itmuya‘ Stiventha imanang mata firing tanna’ yongo amna au inong muto inogung, “Son Stiventha mata fir-ing tanto ingoroc yarut: ‘Non osuc kombinaya Stiventho Möseha orin Kopotorocha mata yong samborec yogoc.’”

12

Ihoroc inuya amna torop worocho ongmuya imanang mata wo yong tonguya owi amnahon irotno ecego dongyu fadang ögung. O amna dugohu o nongoru gendic fandat fandat amnahu yu ihorocgon mata wo kombingga irotno obukogoc. Tongo yu Stiven sogit akep tongo yangato Yuda nanohon mata youpdec tonggung.

13

Tongo yuho amna au yemongyu uuya worocho Stiventha mata imanang firing tanto yogung, “Non kombigomon, yu Kopotorochon kunkun böcha mata wömuno yong öhac. O gendic nongoruha wömai yu yong moin moin yongitac.

14

Mata au ingoroc yuna kombigomon: Amna mano Yesu Nasaretma yu engmuna öret socsoc böc noni tun moin tangoc. O yu Möseho toroc kiap nimogocma wo mongurac toctocha yogoc.”

15

Yu imanang mata ihoroc yuya mata angsoworec soworec amna ambaracho yu ecego dan foringo Stiven agungmai yuhon yangamoho sum yaru simbang yaguno möngga idoc.

Papua New Guniea Bible
© 1997 The Bible Society of Papua New Guinea