Old Testament
New Testament
Zulu IBhayibheli EliNgcwele
← 42

Isaya 43

44 →
1

Kodwa khathesi itsho njalo eyakudalayo; ungowami.

2

Lapho udabula emanzini, lelangabi kaliyikukulumathisa.

3

Ngoba ngiyuNkulunkulu wakho, oNgcwele kaIsrayeli, uMsindisi wakho esikhundleni sakho.

4

Njengoba wawuligugu esikhundleni sakho, lezizwe endaweni yempilo yakho.

5

Ungesabi;

6

ngizakutsho kuyo inyakatho asemkhawulweni womhlaba,

7

wonke obizwa ngebizo lami.

8

Khuphani abantu abayiziphofu abalamehlo, lezacuthe ezilendlebe.

9

Izizwe zonke kazibuthane ndawonye, labantu bahlangane. Ngubani phakathi kwabo ongamemezela lokhu, asenze sizwe izinto zamandulo? Kabalethe abafakazi babo, ukuze balungisiswe, kumbe bezwe bathi: Kuliqiniso.

10

Lingabafakazi bami, langemva kwami kayikuba khona.

11

Mina, mina ngiyiN KOSI.

12

Ngimemezele, ngasindisa, ngazwakalisa, kungakabikho unkulunkuluwezizwe.

13

Yebo, kungakabi khona usuku, mina nginguye?

14

Itsho njalo iN, uMhlengi wenu okukhala kwawo kusemikhunjini.

15

NgiyiN, oNgcwele wenu, uMdali kaIsrayeli, inkosi yenu.

16

Itsho njalo iN, eyenza indlela olwandle, lomkhondo emanzini alamandla,

17

ekhupha inqola lebhiza, ibutho lamandla.

18

Lingakhumbuli izinto zakuqala, linganakani ngezinto zendulo.

19

Khangelani, ngizakwenza into entsha.

20

Inyamazana zeganga zizangidumisa, imigobho, abakhethiweyo bami.

21

Lababantu ngizibumbele bona.

22

Kanti kawungibizanga, Jakobe, kodwa udiniwe ngami, Israyeli.

23

Kawulethanga kimi izimvu zomnikelo wakho wokutshiswa.

24

Kawungithengelanga umhlanga olephunga elimnandi.

25

Mina, mina nginguye owesula iziphambeko zakho.

26

Ngikhumbuza; kasehlulelane; landisa wena, ukuze ulungisiswe.

27

Uyihlo wokuqala wona, labachasisi bakho baphambukile bemelene lami.

28

Ngakho ngingcolise.

Zulu Bible
Public Domain: No Info